Розділи

  • Пасічник О.В.

    НВК "Школа-гімназія "Сихівська" (м.Львів)

   ДИСТАНЦІЙНІ УРОКИ У СИСТЕМІ MOODLE

   В українській школі навчальний процес будується за класно-урочною формою організації навчання, для якої за багато років розроблено навчальні програми, календарно-тематичні планування, підручники, посібники, робочі зошити та інші допоміжні матеріали для усіх предметів, що викладаються у середній школі. При створенні дистанційного курсу, безумовно, варто враховувати існуючі методичні та дидактичні розробки, що супроводжують навчальний предмет у його традиційному викладанні. У цій статті розглядаються основні етапи уроку та їх можлива реалізація у дистанційному навчанні засобами системи Moodle.

   Традиційні та дистанційні уроки

   Урок – це логічно закінчена, цілісна, визначена в часі частина навчально-виховного процесу, за якої вчитель займається з групою учнів (у постійному складі) за певним розкладом. [1]

   Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. [3]

   Із визначення дистанційного навчання можна зробити висновок про те, що поняття уроку при такій формі навчання зазнає змін, що, передусім, стосується єдиного місця та часу проведення навчальних занять. Проте, в аспектах логічної завершеності та цілісності, дистанційному уроку притаманні такі ж властивості, що й традиційному.

   При підготовці повноцінного дистанційного курсу постає завдання відтворити уроки різних типів у системі дистанційного навчання. Досить часто автори курсів обмежуються базовими функціями, такими як додавання файлів для викладання навчального матеріалу та створення тестів для перевірки знань учнів з певної теми. Проте такий підхід зменшує педагогічну цінність дистанційних курсів, роблячи їх примітивними та однотипними, незалежно від теми, що вивчається. У системі дистанційного навчання Moodle передбачена велика кількість стандартних модулів, які дозволяють реалізувати різноманітні типи уроків, а також численні прийоми роботи, притаманні традиційним урокам. Розглянемо детальніше етапи уроків та їх відображення у системі дистанційного навчання.

   Типи уроків

   Проблема класифікації уроків за типами по-різному знаходила своє вирішення залежно від того, що бралося за основу такої класифікації. Зважаючи на це, відомі класифікації на основі: а) особливостей процесу навчання і його складових частин (С.Іванов): б) змісту, дидактичної мети і способів проведення (І.Козанцев); в) дидактичної мети (В.Онищук): г) цілей уроку та місця уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов). [2]

   У вітчизняній педагогічній науці прийнято вважати, що найзручнішою є класифікація типів уроку, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов, М.Махмутов, В.Онищук). Хоч названі автори пропонують різну кількість типів уроків, але займають однакову позицію щодо їхньої класифікації. Згідно із нею виділяються такі типи уроків:
   1) урок засвоєння нових знань;
   2) урок формування умінь і навичок;
   3) урок застосування знань, умінь і навичок;
   4) урок узагальнення та систематизації знань;
   5) урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок;
   6) комбінований (змішаний) урок.

   Кожний тип уроку має властиву тільки йому структуру, яку створює набір конкретних елементів, які зумовлюються завданнями, котрі належить вирішувати на уроках певного типу для успішного досягнення певних дидактичних цілей.

   Елементи уроку

   В уроках різних типів можна виділити певні спільні етапи, а також такі, що притаманні окремим урокам. Розглянемо ці основні елементи та способи їх представлення у системі дистанційного навчання Moodle.

   Організаційна частина. До неї належать повідомлення плану роботи з метою мобілізувати дітей до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмосферу. Цю інформацію варто зазначати у заголовку ресурсу Moodle, а також на першому слайді презентації (Сторінка, Файл).

   Перевірка знань учнів означає перевірку домашнього завдання, яку проводять різними методами контролю залежно від поставленої мети. У дистанційному курсі така перевірка виконується перед початком заняття. Вона може відбуватись як у формі тестування (Тест), так і у формі перевірки завдання (Завдання). Бажано не лише виконувати оцінювання виконаної роботи, але й коментувати її, вказуючи на можливі помилки та неточності. При виявленні значних помилок варто продовжити термін виконання завдання, дозволивши учневі внести виправлення у свою роботу.

   Мотивація та стимулювання навчальної діяльності передбачає формування в учнів потреби вивчення конкретного навчального матеріалу. Виникненню мотивів для навчання сприяє чітке усвідомлення його мети — кінцевого, запланованого результату спільної діяльності викладача й учнів. Мотивація навчальної діяльності дуже важливий етап уроку, зокрема дистанційного, оскільки від нього залежить ефективність уроку загалом. Зацікавити учня вивченням певної теми краще за допомогою мультимедійних та інтерактивних матеріалів, демонстрацій, моделей тощо. Велику кількість ресурсів такого типу можна знайти у мережі Інтернет (відео-ролики YouTube, Khan Academy, освітня мережа Щоденник тощо), і подати у дистанційному курсі у вигляді посилання.

   Актуалізація опорних знань покликана нагадати попередній вивчений матеріал, на базі якого засвоюватимуться нові знання. Це можна зробити у формі невеликого діагностичного тестування (Тест), або відвести кілька слайдів презентації вчителя (Сторінка, Файл) на одне-два питання. Це дозволить узгодити термінологію та налаштувати учня на поглиблення його знань з певної теми. Наприклад, можна сформулювати питання на першому слайді, а на наступному – записати правильну відповідь.

   Пояснення нового матеріалу полягає не тільки у викладанні, а й у керуванні процесом засвоєння учнями нових знань. Для успішного засвоєння учнями нових знань викладачеві необхідно подбати про їх сприймання, розуміння, закріплення і застосування. Бажано, щоб під час пояснення нового матеріалу між учнями і вчителем існував зворотний зв’язок для з’ясування незрозумілих моментів. Викладати навчальний матеріал можна у презентації вчителя, поєднаній із демонстрацією прийомів роботи у певному програмному середовищі (SCORM), а також текстовими матеріалами у формі посилання на сторінки паперового чи електронного підручника або підготований вчителем ресурс (Сторінка, Файл).

   Коли пояснення стосуються практичного навчання роботі з певним програмним засобом, доцільно готувати ресурс у форматі SCORM, де можна передбачити перевірку правильності використання програми та прийомів роботи з нею. Такий елемент, налаштований на режим відтворення дій, дозволяє закріпити навики виконання дій у стандартних ситуаціях, випробувати різні способи виконання певної операції тощо, тобто осмислити зміст і послідовність застосування способів виконання задач.

   Для структурованого подання навчального матеріалу використовуються такі модулі, як урок та книга – вони дозволяють викладати матеріал, що складається із різноманітних текстових, графічних, анімаційних та інших об’єктів з можливим поточним контролем під час опрацювання матеріалу.

   Викладання матеріалу може також відбуватись у формі вебінару чи відео-лекцій, але модулі Moodle, які дозволяють використати такі ресурси є додатковими і встановлюються окремо.

   Діагностика правильності засвоєння учнями знань допомагає викладачеві та учням з’ясувати причину нерозуміння певного елемента змісту, невміння чи помилковості виконання інтелектуальної або практичної дії. Таку діагностику можна реалізувати за допомогою творчого перенесення знань і навичок у нові ситуації, використавши для цього ресурс Завдання, що дозволяє сформулювати задачу, що має виконуватись у зовнішньому програмному засобі. Отриманий файл можна завантажити у систему Moodle. Таким чином учень може самостійно та творчо застосувати отримані знання та навички, а його робота буде перевірена вчителем. Завдання може складатись з кількох послідовних етапів, що дозволяє не лише перевірити кінцевий результат, але й проконтролювати процес його отримання. При оцінюванні такої роботи слід не лише виставляти отриманий бал, але й коментувати особливо цікаві рішення та прийоми, забезпечуючи індивідуальний підхід до творчих проявів учнів. Результати такої роботи відкривають для викладача чітку картину диференційованості учнів за рівнем засвоєння навчального матеріалу.
   Якщо важливо перевіряти практичні навики, доцільно використовувати ресурс SCORM, підготований, наприклад, у програмі Adobe Captivate, що дозволить проконтролювати правильність застосування знань та виконати тренувальні вправи за зразком.

   Закріплення нового матеріалу здійснюється за допомогою вибіркового фронтального опитування учнів, або за допомогою невеликої самостійної роботи. Для цього викладач повинен підібрати питання, завдання, які сприятимуть приєднанню нових знань до системи засвоєних раніше знань, умінь та навичок.
   На цьому етапі уроку необхідно забезпечити осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного. Таку задачу допомагають вирішити одразу кілька ресурсів Moodle. Наприклад, формування Вікі дозволяє сформувати зв’язки між окремими поняттями, поєднати їх у цілісну карту знань. У результаті виконання такого завдання створюється середовище, що наповнюватиметься базовими термінами та положеннями певної теми, із перехресними посиланнями у структурі. За схожим принципом організовується створення глосарію, який формується учнями протягом вивчення курсу. Такий модуль, як база даних, дозволяє сформувати банк прикладів об’єктів до певної теми чи галузі знань.

   Узагальнення та систематизація знань непогано контролюється у дискусіях, розгорнутих у вигляді форуму. Це дозволяє обговорити проблемні запитання учням між собою, а також із залученням викладачів.
   Окремо варто виділити такий вид роботи, як семінар, що в системі Moodle означає взаємне оцінювання робіт учасниками дистанційного курсу. Такий вид діяльності особливо зручний при великій кількості учасників дистанційного курсу, адже вивільняє час викладача, і, зокрема, доцільний для таких робіт, що потребують не-автоматичної перевірки (творчі завдання, завдання з програмування тощо). Вчитель може переглянути роботи, які викликали значні розбіжності в оцінках, або за скаргою учня (якщо на його думку колеги оцінили роботу неправильно). Перевіряючи, аналізуючи й оцінюючи роботи однокласників, учень аналізує й власну роботу, і може скорегувати свою подальшу навчальну діяльність для отримання якомога кращих результатів.

   Підбиття підсумків уроку передбачає короткий аналіз того, що нового дізнались учні на уроці, якими знаннями та вміннями оволоділи, яке значення мають ці знання для наступного вивчення предмета. На завершення дистанційного заняття варто забезпечити зворотній зв’язок з учнем, з’ясувати чи достатньо зрозумілим був урок, чи задоволений учень своєю роботою і отриманими знаннями. Таку інформацію можна отримати із ресурсу Анкета або Вибір.

   Домашнім завданням може бути повторення матеріалів уроку (Сторінка, Файл), відвідування додаткових веб-ресурсів (Посилання), виконання завдань, проходження тесту або участь в обговореннях (Форум, Чат) за тематикою уроку.

   Як зазначалось, виділяється кілька типів уроків, у яких вчитель різним чином комбінує перелічені етапи. Сформуємо таблицю відповідності етапів уроку різних типів та модулів системи Moodle.

   Урок засвоєння нових знань
   1. Перевірка домашнього завдання
   2. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.
   3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
   4. Мотивація навчальної діяльності.
   5. Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу.
   6. Осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.
   7. Узагальнення і систематизація знань.
   8. Підсумки уроку
   9. Повідомлення домашнього завдання

   Урок засвоєння нових знань

   Урок формування умінь та навичок
   1. Перевірка домашнього завдання
   2. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.
   3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
   4. Мотивація навчальної діяльності.
   5. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні і пізнавальні вправи)
   6. Самостійне застосування учнями знань в стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням).
   7. Творчий перенос знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи.
   8. Підсумки уроку
   9. Повідомлення домашнього завдання

   Урок формування умінь та навичок

   Урок застосування знань, умінь і навичок
   1. Перевірка домашнього завдання
   2. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.
   3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
   4. Мотивація навчальної діяльності.
   5. Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій.
   6. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя.
   7. Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування одержаних результатів.
   8. Підсумки уроку
   9. Повідомлення домашнього завдання

   Урок застосування знань, умінь і навичок

   Урок узагальнення і систематизації знань
   1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
   2. Мотивація навчальної діяльності.
   3. Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.
   4. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.
   5. Підсумки уроку
   6. Повідомлення домашнього завдання

   Урок узагальнення і систематизації знань

   Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок
   1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
   2. Мотивація навчальної діяльності.
   3. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять.
   4. Перевірка осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.
   5. Застосування учнями знань в стандартних і змінених умовах
   6. Збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз і оцінка.
   7. Підсумки уроку
   8. Повідомлення домашнього завдання

   Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок

   Комбінований урок
   1. Перевірка домашнього завдання практичного характеру, перевірка раніше засвоєних знань.
   2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
   3. Мотивація навчальної діяльності.
   4. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.
   5. Осмислення, узагальнення, систематизація знань.
   6. Підсумки уроку.
   7. Повідомлення домашнього завдання

   Комбінований урок

   Таблиця 1. Зведена таблиця відповідності етапів уроку та модулів Moodle

   Наведена таблиця-схема формування дистанційного уроку, хоч і не може вважатись вичерпною і єдино можливою, сподіваємось, допоможе вчителям у створенні якісних навчальних ресурсів. Із таблиці 1 видно, що практично кожен етап звичайного уроку може бути трансформований і адаптований до особливостей дистанційної організації навчального процесу. При цьому зберігаються основні етапи уроків, а їх логічна структура та зміна форм навчальної діяльності учнів, притаманні різним типам уроків, можуть бути реалізовані засобами системи Moodle. Вчитель, звичайно, вільно обирає структуру уроку, і не кожен урок повинен точно відповідати одній з вищенаведених схем. Деякі етапи уроку можуть об'єднуватись, особливо при використанні таких ресурсів як презентація учителя чи SCORM, і, до прикладу, етап мотивації до навчальної діяльності плавно випливати із перевірки домашнього завдання, що одразу є й повторенням попередньо вивченого матеріалу. Врахування закономірностей пізнавальної діяльності допоможе підготувати ефективне навчальне заняття у традиційній або дистанційній формі.

   Безумовно, у дистанційному навчанні поняття уроку відрізняється від його традиційного трактування і бачення. Проте, перевірена досвідом система організації навчальних занять у формі уроків має у розпорядженні величезну кількість розробок та педагогічних ідей, які необхідно враховувати при підготовці навчальних ресурсів для дистанційного навчання.

   Список використаних джерел

   1. Педагогіка : посібник / Н. П. Волкова. - К. : Академвидав, 2007. - 616 с.
   2. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.
   3. Положення про дистанційне навчання Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40  [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04
  • Додатки

   Нижче подано приклади дистанційних уроків з курсу Інформатики, який викладається згідно із чинною програмою у 9 класі на сайті http://dystosvita.mdl2.com

   Як назви ресурсів у прикладі використано етапи уроку згідно із таблицею 1. У дистанційному курсі, звичайно, використовуються лише змістові назви (тобто, замість Мотивація навчальної діяльності - Безмежні можливості комп'ютерної графіки і т.п.)

   У зв'язку із обмеженням на обсяг завантажуваного файлу, ресурси SCORM розміщено у вигляді посилань на флеш-ролики, що, звичайно, унеможливлює збереження статистики роботи учнів.

  • Урок засвоєння нових знань

   Основні поняття та засоби комп'ютерної графіки (9 клас, Розділ 7, Тема 1)

  • Урок формування умінь та навичок 

   Знайомство з графічним редактором Paint (9 клас, Розділ 7, Тема 2)

  • Урок застосування знань, умінь і навичок 

   Операції з фрагментами зображень (9 клас, Розділ 7, Тема 4)

  • Урок узагальнення і систематизації знань 

   Форматування векторних графічних об’єктів (9 клас, Розділ 7, Тема 6)

  • Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок 

   Операції з наборами векторних об’єктів (9 клас, Розділ 7, Тема 7)