ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

1. Використання команди присвоєння. Команду присвоєння ви­ко­ристовують, зокрема, для надання початкових значень змінним.

Приклад 1. Нехай змінній А потрібно надати значення 5, змін­ній В – 10, змінній С – -2.5, змінній D – значення "Україна". Від­повідні команди матимуть такий вигляд:

А = 5  : В = 10 : С = –2.5 : D = "Україна"

Надання значень змінним за допомогою команди присвоєння є простим способом, але має два суттєві недоліки. По-перше, якщо є велика кількість вхідних даних, то потрібно записувати відповідну кількість команд присвоєння. По-друге, для повторного розв’я­зування задачі з іншими даними потрібно вносити зміни в усі коман­ди присвоєння. Цих недоліків не мають інші способи.

Остання зміна: неділя 21 квітень 2013 22:17