Розділи

 • Альошкіна К.М.

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ: ПРОБЛЕМАТИКА РОЗРОБЛЕННЯ НА БАЗІ LMS MOODLE

  Сучасний стан інформатизації суспільства передбачає необхідність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти, зокрема у вигляді електронних засобів навчання.

  Соціально-гуманітарна галузь освіти має порівняно низьке забезпечення електронними засобами навчання, що викликає підвищену потребу створювати ЕЗН з дисциплін цієї сфери знань. Відповідно актуальним є створення електронного посібника з теоретичної фольклористики, прецедентів розробки якого в Україні не виявлено.

  Електронний посібник з теоретичної фольклористики передбачається розробити як електронне навчальне видання допоміжного характеру, покликане сприяти ефективному засвоєнню навчальної дисципліни «теоретична фольклористика» і призначене для використання в системі вищої освіти у навчальному процесі в індивідуальному або колективному режимі.

  Базовим джерелом предметної галузі, на основі якого передбачається розробити електронний посібник з теоретичної фольклористики, є підручник С.К.Росовецького «Український фольклор у теоретичному висвітленні» [5] –  широко визнане авторитетне видання, що використовується у системі вітчизняної вищої освіти як основний підручник з теорії українського фольклору. Цей основний навчальний матеріал планується доповнити довідковими інформаційними ресурсами у вигляді термінологічного та енциклопедичного словників.

  Вимоги та принципи розроблення програмного засобу для реалізації електронного посібника з теоретичної фольклористики, що визначалися на основі фахової літератури [1, 2, 3, 4, 6, 7] з урахуванням специфіки галузі теорії фольклору, є такими:

  Основні вимоги:

  -  добре структурований і прозорий за своєю логікою інструмент інформаційної навігації;

  -        можливості доступу до мультимедійної інформації (графіка, музика, відео тощо) відповідного обсягу;

  -        дружній користувацький інтерфейс (з можливістю настроювання);

  -        можливості оновлення навчального матеріалу та адаптування електронного посібника за участі як викладача, так і студента (з розмежуванням доступу).

  Основні принципи:

  -        відповідність затвердженій навчальній програмі;

  -        адекватне змістове трансформування тексту оригінального паперового варіанту навчального матеріалу в електронну форму;

  -        забезпечення повноти дидактичного циклу процесу навчання;

  -        структурування навчального матеріалу за модульним принципом;

  -        надання можливості перевірки і самооцінки знань за прийнятою системою оцінювання.

  Вибір програмного засобу проводився, головним чином, за такими критеріями:

  -         повнота реалізації завдань та принципів, визначених для електронного посібника з теоретичної фольклористики;

  -         необов’язковість знань та навичок програмування при використанні у розробленні ЕП;

  -         доступність для використання.

  Програмним засобом для комп’ютерної реалізації електронного посібника з теорії фольклору обрано систему управління навчальним вмістом Moodle.

  Відповідність засобу Moodle усім зазначеним критеріям зумовлена насамперед його цільовим призначенням як освітнього СКВ для створення та організації навчальних курсів. Програма містить набір із 35 модулів, які забезпечують повноту реалізації призначення навчального курсу.

  Окрім того, на відміну від будь-яких автономних HTML-, XML-редакторів, якими користуються при створенні ЕП, LCMS Moodle надає більше можливостей для забезпечення дидактичних завдань електронного посібника, оскільки уже містить вбудований HTML-редактор.

           Перевага LCMS Moodle над іншими системами керування вмістом полягає передусім у можливості включення розроблюваного електронного курсу в сучасний освітній процес в Україні.

  Для ілюстрування загального вигляду електронного посібника з теоретичної фольклористики наведено пробний фрагмент електронного посібника з теоретичної фольклористики, укладений на основі навчального модуля «Теорії фольклористики: ХІХ ст.», що охоплює однойменний третій розділ підручника С.К.Росовецького «Український фольклор у теоретичному висвітленні».

  Під час роботи над текстом підручника за мету визначено представлення змістового наповнення електронного посібника як системи знань дисципліни «Теорія фольклору».

  При обранні для пробного фрагменту ЕП розділу з історії розвитку фольклористичної думки ХІХ ст. враховувалася специфіка змістового та структурного наповнення навчального модуля. Вибір саме цього розділу був продиктований експлікованою логікою понятійно-термінологічного апарату теми.

  Результати практичної роботи з текстом підручника представлено у додатках, які містять пробний фрагмент побудови онтології змістового модуля «Теорії фольклористики: ХІХ ст.» та модель представлення теоретичного матеріалу у вигляді титульної сторінки модуля та сценаріїв тем.

  Формування системи знань обраного навчального модуля здійснювалося шляхом побудови його онтології, насамперед, через представлення у розділі класів, об’єктів, їхніх атрибутів, відношень між ними та обмежень [Додаток 1].

  На основі сталих «елементів знань» були сформовані сценарії подання знань окремих тем, висвітлених у досліджуваному розділі [Додаток 3], перехід до яких здійснюється передусім із титульної сторінки модуля, де зазначено назву теми, анотацію, ключові поняття та персоналії, його зміст [Додаток 2].

   

  Список використаної літератури:

  1. Богданова Н. Структура електронного навчального курсу з культурології // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2011. – Вип. LIV. Слов’янськ, 2011. [Електронний ресурс] / Режим доступу: // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2011_54/2.pdf //
  2. Бугайчук К.Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №2 (22).
  3. Громов Є.В., Ящун Т.В. Електронні засоби навчання: сучасні підходи до структури й технологій розроблення // Теорія і практика упр. соц.. системами, 2010. - № 1. – С.91-98.
  4. Муковіз О.П. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ [Електронний ресурс] / Режим доступу: // mukovoz-alex.at.ua/load/0-0-0-3-20
  5. Росовецький Станіслав. Український фольклор у теоретичному висвітленні: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 623 с.
  6. Трегубова, О.П. Создание электронного учебника / О.П. Трегубова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/526252/. – 2009.
  7. Федорчук І.І. Проблеми створення електронних навчальних посібників (ЕНП) [Електронний ресурс] / Режим доступу: // http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/metod_seminar/2008/Fedorchyk.html