Розділи

  • Словак К. І., Рашевська Н. В.

   ДВНЗ «Криворізький національний університет»

   ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ MOODLE

   У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

   Відповідно до національного проекту «Відкритий світ», що планується здійснити протягом 2010–2014 рр. під егідою Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України інформатизація системи освіти України має бути забезпечена на основі концепції хмарних технологій. За означенням П. Мелла та Т. Гренса, «хмарні обчислення це модель надання послуги з мережного доступу до загального фонду обчислювальних (комп’ютерних) ресурсів (таких, як мережеві, сервери, сховища даних, програмні додатки, послуги з опрацювання даних та ін.), що можуть бути гнучко налаштовані на різні потреби користувача і надані з мінімальними з його боку управлінськими зусиллями чи взаємодією з провайдером послуг» [1].

   Впровадження хмарних технологій у навчальний процес надає можливість [2]:

   – зменшити витрати на апаратне та програмне забезпечення;

   – створювати віртуальні середовища для студентів та викладачів;

   – створювати віртуальні навчальні класи та лабораторії, що реалізують можливості з проведення конференцій, лекцій, семінарів, тренінгів тощо;

   – мобільного доступу до інформаційних ресурсів і сервісів Інтернету через використання смартфонів, нетбуків, тощо;

   – розширити комунікативне поле «студент–викладач» за межі навчального закладу;

   – забезпечити рівні можливості тих, хто навчається, до якісних навчальних програм незалежно від місця проживання та навчання;

   – організувати електронний документообіг навчального закладу;

   – збільшити обчислювальні потужності і об’єм даних, що зберігаються;

   – резервного копіювання даних.

   Одним з найпоширеніших хмарних сервісів, що використовують у більшості вищих навчальних закладів України є система управлінням навчанням Moodle, за допомогою якої можна замінити або доповнити функції університетських систем, таких, як: електронна пошта, складання календарного плану, месенджери, створення та зберігання персональних документів, надання до них загального доступу тощо.

   Разом з тим, використання система управлінням навчанням Moodle не забезпечує процес навчання математичних дисциплін у повній мірі, а тому актуальною є проблема інтеграцій у Moodle програмних засобів математичного призначення та розробки різноманітних додатків. Прикладом засобу математичного призначення, який можна інтегрувати у Moodle є система динамічної геометрії GeoGebra (рис. 1). Завдяки інтеграції GeoGebra у Moodle навчальні матеріали математичних курсів доповнюються динамічними комп’ютерними моделями, що можуть бути використані як для унаочнення математичних понять, так і для проведення досліджень. При цьому студенти мають можливість «погратися» з моделлю, змінюючи курсором положення ключових точок.

   Рис. 1

   Прикладом додатку, що спеціально розроблений для Moodle є «moodle-coordinate-question», що надає можливість створювати математичні тести з відкритою відповіддю. При цьому студентам не потрібно вивчати LaTeX для введення відповіді, що значно полегшує процес виконання тесту.

   Список використаних джерел

   1. Mell P. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology / Peter Mell, Timothy Grance // The NIST Definition of Cloud Computing – September 2011. – 7 p. − Mode of access :

   http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

   2. Словак К. І. Мобільні математичні середовища як засіб хманих технологій / К. І. Словак // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси − Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 131−132.