Розділи

  • Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І.

   ДВНЗ «Криворізький національний університет»

   ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ GEOGEBRA

   В СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

   На теперішній час в системі вищої освіти накопичено значний досвід використання системи дистанційного навчання Moodle та систем комп’ютерної математики й динамічної геометрії, але в час стрімкого розвитку мобільних технологій постає задача інтеграції різноманітних програмних мобільних засобів в систему Moodle, що сприятиме переходу до більш якісного навчання, коли студенти зможуть вибудовувати власне навчальне середовище.

   Інтеграція у мобільну систему підтримки навчання Moodle мобільних систем комп’ютерної математики та динамічної геометрії виконується по-різному. Так, система динамічної геометрії GeoGebra може бути інтегрована у мобільну систему підтримки навчання у якості фільтра GeoGebra Filter (Math Applets), який можна отримати із сайту moodle.org. GeoGebra Filter надає можливість убудовувати файли GeoGebra у лекції, уроки, тести, завдання, повідомлення форуму, блоги та інші складові системи. Урахування типу використовуваного апаратного засобу можливе у налаштуваннях фільтру указанням ширини, висоти та параметрів аплету GeoGebra. Фільтр використовує файли аплету, що можуть знаходитись як на сайті GeoGebra, так і на сайті мобільної системи підтримки навчання Moodle.

   Після розпакування інсталяційного архіву:

   1) вміст каталогу geogebra копіюється у каталог filter;

   2) в управлінні фільтрами активуємо фільтр GeoGebra та виконуємо його налаштування.

   Інший спосіб доступу до GeoGebra можливий з мобільного пристрою – застосування експериментальної версії GeoGebraMobile (http://www.geo-gebra.org/mobile/), що не вимагає підтримки мобільним пристроєм Java ME, суттєво розширюючи спектр підтримуваних пристроїв, висуваючи натомість вимогу повної реалізації стандарту мови JavaScript та підтри-мки HTML5 у Web-браузері мобільного пристрою.

   Широкі можливості інтеграції з МСПН мають ресурси MathTools, насамперед у форматах Flash, JavaScript та аплетів Java:

   – об’єкти Flash розміщуються на сторінках МСПН за допомогою тегу object:

   <object

   width="600"

   height="400"

   classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

   codebase=" " swflash.cab#version="6,0,0,0">

   <param name="movie" value="http://cc.mdl.gnomio.com/file.php/17/0501.swf"/>

   <param name="quality" value="high" />

   <embed width="320" height="240" src="http://cc.mdl.gnomio.com/file.php/17/0501.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

   </object>

   – аплети Java розміщуються на сторінках МСПН за допомогою тегу applet:

   <applet

   code="geogebra.GeoGebraApplet"

   archive="http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.jar"

   width=320 height=240

   MAYSCRIPT>

   <param name="filename"

   value="http://semerikov.googlepages.com/circle_equation.ggb"/>

   <param name="framePossible" value="false"/>

   </applet>

    – код JavaScript розміщується на сторінках МСПН за допомогою script:

   <script type="text/javascript" language="javascript">

     window.casLoaded = function casLoaded()

     {

       inidicateCasLoaded();

     }

    

     function CASEvaluate(expression)

     {

       var casResult = window.casEval(expression);

       appendText(casResult);

       document.getElementById("casResultTextArea").scrollTop =

           document.getElementById("casResultTextArea").scrollHeight;

     }

    

   function appendText(text) {

     var obj=document.getElementById("casResultTextArea");

     obj.value+=text;

   }

    

   function inidicateCasLoaded()

   {

     document.getElementById("casResultTextArea").value='';

     document.getElementById("casEvaluateButton").removeAttribute("disabled");

     var casVersion = window.casVersion();

     appendText(casVersion + "\r");

   }

    

   </script>

    

   В систему підтримки навчання Moodle можна також інтегрувати систему комп’ютерної математики MathPiper, що може бути завантажена на мобільний пристрій студента навіть без реєстрації на Moodle.

   Таким чином, налаштування мобільної системи навчання Moodle надасть можливість організовувати та підтримувати процес навчання вищої математики за допомогою мобільних інформаційно-комунікаційних технологій, що створює можливості для реалізації в системі вищої освіти різних моделей навчання, зокрема моделі змішаного навчання дисципліни, коли традиційне навчання підтримується засобами мобільних технологій.