Розділи

  • Триус Ю.В.

   Черкаський державний технологічний університет

   ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ВНЗ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ MOODLE

   Вступ

   Одним із завдань інформатизації вищої школи, підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою є створення інформаційно-освітнього середовища ВНЗ, головною перевагою якого є подання навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та створення умов використання його контенту у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента.

   Основною складовою інформаційно-освітнього середовища ВНЗ є електронні освітні ресурси, а одним з основних освітніх ресурсів цього середовища є електронний навчальний курс (ЕНК), що являє собою комплекс навчально-методичних матеріалів, створених в електронному вигляді, та освітніх сервісів для організації індивідуального і групового навчання з використанням технологій дистанційного навчання (ДН).

   ЕНК повинен задовольняти певним вимогам, щоб його використання у навчальному процесі забезпечувало відповідний рівень якості навчання студентів ВНЗ. Для цього ВНЗ повинен організувати експертне оцінювання ЕНК і всіх його складових за чітко визначеними критеріями. З цією метою у ВНЗ повинна бути запроваджена процедура атестації ЕНК, оскільки лише атестований ЕНК можна використовувати на всіх етапах навчального процесу.

   У доповіді розглядається структура і зміст Положення про атестацію електронного навчального курсу для заочної (дистанційної) форми навчання, що розроблено у Черкаському державному технологічному університеті. Також розглядається створений автором електронний ресурс для автоматизації експертного оцінювання ЕНК в системі електронного навчання ЧДТУ (СЕН) на базі MOODLE.

   1. Положення про атестацію електронного навчального курсу для заочної (дистанційної) форми навчання

   У Черкаському державному технологічному університеті на основі Положення  про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України [1] розроблено Положення про атестацію електронного навчального курсу для заочної (дистанційної) форми навчання (далі Положення), яке складається з чотирьох розділів:

   1. Загальні відомості;
   2. Загальні вимоги до ЕНК та їх створення;
   3. Етапи створення та атестації електронного навчального курсу в ЧДТУ;
   4. Порядок атестації ЕНК в ЧДТУ.

   У загальних відомостях поняття «електронний освітній ресурс» визначено як «навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами» [2]. Електронний навчальний курс (ЕНК) визначено як електронний освітній ресурс, що являє собою комплекс навчально-методичних матеріалів, створених в електронному вигляді, та освітніх сервісів для організації індивідуального та групового навчання з використанням технологій дистанційного навчання (ДН).

   Основними характеристики ЕНК є:

   • структурованість навчально-методичних матеріалів;
   • відповідність основним структурним елементам процесу навчання конкретної дисципліни: вхідний контроль, поточний контроль, лекції, практичні і семінарські заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, підсумковий контроль (залік, екзамен);
   • чіткий графік виконання студентами навчального плану і робочої програми конкретної навчальної дисципліни;
   • налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою, за допомогою ресурсів ЕНК та технологій дистанційного навчання, протягом усього часу вивчення курсу;
   • якісно розроблені навчальні матеріали, які надають можливість студентам набути компетентностей, задекларованих у робочій програмі дисципліни;
   • наявність мультимедійних навчальних матеріалів;
   • система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, яка включає форми та критерії оцінювання всіх видів навчальної діяльності;
   • система контролю та самоконтролю всіх видів навчальної діяльності студентів.

   Електронні навчальні курси створюються і розміщуються в системі електронного навчання (СЕН) ЧДТУ [3], яка складається з підсистем електронного навчання окремих факультетів ЧДТУ (рис. 1). За допомогою СЕН студент має можливість через мережу Internet ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник тощо), виконати завдання та відправити його на перевірку викладачу, пройти комп'ютерне  тестування тощо. Викладач має змогу самостійно створювати електронні навчальні ресурси ЕНК і проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку успішності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.

   СЕН ЧДТУ (факультетів) розроблена на базі web-орієнтованого програмного засобу MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) – системи програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої вільно розповсюджується за принципами ліцензії GNU Open Source.

   Рис. 1.

   Рис. 1. Головна сторінка СЕН ФІТІС

   Доступ до ресурсів СЕН ЧДТУ (факультетів) – персоніфікований. Реєстрація викладачів університету в СЕН ЧДТУ (факультетів) здійснюється під керівництвом системного адміністратора Центру дистанційної освіти (ЦДО) ЧДТУ, який надає відповідні права доступу і призначає ролі користувачам. Реєстрація студентів на електронному навчальному курсі може здійснюватися шляхом самореєстрації, але має бути підтверджена системним адміністратором ЦДО ЧДТУ. Кожний студент та викладач має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі.

   Усі електронні навчальні курси, розміщені в СЕН ЧДТУ (факультетів), мають уніфіковану структуру. Типова структура ЕНК та його елементів наведена в додатку 1 Положення (див., наприклад, [3]). З цієї метою в СЕН ЧДТУ розміщено шаблони ЕНК з одним, двома і трьома модулями.

   У розділі 2 визначено загальні вимоги до ЕНК, до яких відносяться:

   • відповідність програмі з навчального предмету, для вивчення якого розроблено ЕНК;
   • наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання ЕНК у професійній діяльності викладача;
   • дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-технічних вимог до електронних освітніх ресурсів;
   • дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав;
   • ЕНК не потребує обов’язкового дублювання у паперовому варіанті.

   Електронний навчальний курс повинен містити такі розділи:

   • загальні відомості про курс;
   • вхідний контроль з курсу;
   • модуль 1;
   • ...............;
   • модуль N;
   • розрахунково-графічна робота*;
   • підсумковий контроль;
   • курсова робота (проект)*;
   • контроль залишкових знань (ректорський контроль, комплексна контрольна робота).

   Примітка. * – блок ЕНК включається до структури курсу, якщо відповідний вид навчальної діяльності передбачений навчальним планом напряму підготовки (спеціальності), або програмою (робочою програмою) курсу.

   У розділі 3 розглядається процес створення та атестації електронного навчального курсу на рівні ЧДТУ, який передбачає чотири послідовних етапи:

   Етап 1. Навчання науково-педагогічних працівників (НПП) створенню електронного навчального курсу в СЕН ЧДТУ на базі ЦДО ЧДТУ.

   Етап 2. Наповнення ЕНК навчально-методичними матеріалами і ресурсами в повному обсязі відповідно до вимог, визначених у цьому Положенні (додаток 3).

   Етап 3. Апробація ЕНК протягом одного навчального семестру. На цьому етапі викладач реєструє студентів на курсі, розміщеному в СЕН ЧДТУ, та відкриває для них доступ до ресурсів ЕНК для забезпечення навчального процесу. Результати навчання студентів зберігаються в базі даних СЕН ЧДТУ.

   Етап 4. Атестація електронного навчального курсу на рівні ЧДТУ, згідно з процедурою атестації, описаної в п. 4 даного Положення.

   Порядок проведення атестації ЕНК у ЧДТУ, наведений у розділі 4 Положення, передбачає:

   • проведення анкетування студентів, які навчалися на ЕНК, і викладачів, які працювали з ЕНК;
   • призначення експертів для здійснення експертизи ЕНК (здійснюється на підставі рішення комісії з атестації ЕНК при методичній раді університету);
   • проведення експертизи згідно з Положенням;
   • експертний висновок комісії з атестації ЕНК, який формується на основі висновків експертів та презентації ЕНК його авторами;
   • розгляд та затвердження методичною радою університету експертного висновку комісії з атестації ЕНК про рекомендацію до використання ЕНК у навчальному процесі ЧДТУ.

   Студенти, зареєстровані на електронному курсі, та викладачі заповнюють анкету (додаток 2 Положення) оцінювання ресурсів розробленого ЕНК. Результати анкетування враховуються при атестації курсу та складають не менше 20% від загальної суми балів з ЕНК. Атестація ЕНК на рівні ЧДТУ здійснюється методичною радою університету на основі анкетування студентів, які навчалися на ЕНК, і викладачів, які працювали з ЕНК, а також рішення комісії з атестації ЕНК ЧДТУ. Комісія з атестації ЕНК очолюється проректором з навчальної роботи ЧДТУ, її склад затверджується відповідним наказом ректора. Висновки комісії у вигляді відповідної форми оцінювання та кількість балів за результатами експертизи, враховуються при атестації ЕНК та складають не більше 80% загальної суми балів оцінювання електронного навчального курсу, при цьому експертиза передбачає три складові: структурно-функціональну, змістово-наукову та методичну:

   • структурно-функціональна експертиза передбачає аналіз виконання загальносистемних вимог до ЕНК, наявності обов’язкових складових ЕНК та визначення відповідності кожної складової вимогам, поданим у розділі 3.1 додатку 3 Положення;
   • змістово-наукова експертиза передбачає аналіз науковості матеріалів курсу, відповідності змісту державним стандартам вищої освіти, цілям і завданням електронного навчального курсу. Оцінюється актуальність змісту, новизна матеріалу, що подається, його завершеність і логічна узгодженість (розділ 3.2 додатку 3 Положення);
   • методична експертиза передбачає оцінювання методичних аспектів організації електронного навчального курсу, педагогічно-психологічних засад організації навчальної діяльності студентів та науково-педагогічих працівників, їх взаємодії, організації системи контролю. Різнобічність цієї експертизи вимагає залучення для її проведення фахівців з питань тестування, методики навчання у вищій школі, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі технологій Веб 2.0 (розділ 3.3 додатку 3 Положення).

   Експертиза ЕНК здійснюється групою фахівців, які призначаються рішенням комісії з атестації ЕНК і до якої входять: фахівець з методики організації дистанційного навчання для здійснення структурно-функціональної експертизи – експерт з дистанційного навчання (проводить експертизу згідно додатку 3, розділ 3.1); фахівець з предметної галузідля здійснення змістово-наукової експертизи – експерт зі змісту (проводить експертизу згідно додатку 3, розділ 3.2) та фахівець з методики навчання у вищій школі для методичної експертизиексперт з методики навчання (проводить експертизу згідно додатку 3, розділ 3.3). Кожний експерт, залучений до експертизи, оцінює ЕНК за відповідними критеріями, складає експертний висновок за визначеною формою (додаток 4 Положення) і подає його для розгляду атестаційної комісії ЕНК ЧДТУ. Комісія приймає ЕНК для атестації за умови, якщо висновки експертів мають позитивний характер і кожну складову експертизи оцінено кількістю балів, що становить не менше ніж у 75% від максимальної кількості балів за відповідну складову експертизи.

   2. Електронний ресурс для автоматизації експертного оцінювання ЕНК в системі MOODLE.

   Для автоматизації досить громіздкої процедури експертного оцінювання ЕНК в СЕН ЧДТУ створено ресурс «Атестація ЕНК». Даний ресур містить в структурованій формі Положення про атестацію електронного навчального курсу для заочної (дистанційної) форми навчання (рис. 2).

   Рис. 2.

   Рис. 2. Електронний ресурс «Атестація ЕНК» в СЕН ЧДТУ

   Крім того, ресурс містить розділ «Анкетування "Електронний навчальний курс очима студентів і викладачів"», де розміщено засоби для автоматизованого анкетування студентів і викладачів щодо їх вражень від навчання і роботи відповідно з конкретним курсом за 20 позиціями та статистичного опрацювання результатів анкетування (рис. 3).

   На сьогодняшній день експертне оцінювання здійснюється на паперових носіях. Тому зразки бланків у електронному вигляді для всіх видів експертного оцінювання ЕНК розміщено у розділі «Бланки документів для експертного оцінювання ЕНК» (рис. 3) і доступні експертам.

   Рис. 3.

   Рис. 3. Фрагмент вікна ресурсу «Атестація ЕНК»

   Після проведення експертизи заповнені бланки експертного оцінювання передаються адміністратору системи електронного навчання, який вносить результати експертизи за допомогою відповідних засобів (рис. 4) до журналу атестації ЕНК (рис. 5).

   Рис. 4.

   Рис. 4. Розділ ресурсу «Атестація ЕНК» для внесення результатів експертизи

   Після розгляду та затвердження методичною радою ЧДТУ експертного висновку комісії з атестації ЕНК про рекомендацію до використання ЕНК у навчальному процесі ЧДТУ адміністратор вносить відповідний висновок до ресурсу «Експертний висновок комісії з атестації ЕНК» (рис. 5).

   Результати атестації конкретного ЕНК доступні для ознайомлення авторам і викладачам курсу, а також студетнам, що навчалися на ньому під час апробації ЕНК протягом навчального семестру.

   Рис. 5.

   Рис. 5. Структура журналу з результатими експертизи ЕНК

   Висновки

   Атестація електронних навчальних курсів є однією з важливих складових організаційної діяльності ВНЗ щодо повноцінного впровадження дистанційної форми навчання та систематичного використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі як за традиційною, так і змішаною моделями. Тому наукове обгрунтування цієї процедури та її автоматизація є актуальною теоретичною і практичної проблемою сучасної вищої школи, вирішення якої сприятиме входженню України у світовий освітній простір.      

   Список використаних джерел

   1. Положення  про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:  http://www.mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08_06_10.pdf.
   2. Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 № 1060. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.
   3. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.