Розділи

  • Глазунова О.Г.

   Національний університет біоресурсів і природокористування України

   SMART підхід до формування електронного навчального курсу в MOODLE

   Сучасне інформаційне суспільство поступово трансформується у Smart-суспільство (Smart Society), про що зазначають соціологи, філософи, спеціалісти ІТ-сфери, освітяни тощо. Під цим поняттям розуміють нову якість суспільства, у якому сукупність використання підготовленими людьми технічних засобів, сервісів та Інтернету приводить до якісних змін у взаємодії суб’єктів, що дозволяє отримувати нові ефекти – соціальні, економічні та інші переваги для кращого життя [1].

   Концептуальною основою діяльності Smart-університету є наявність великої кількості різних наукових джерел та інформаційно-навчальних матеріалів, мультимедійних ресурсів (аудіо, графіка, відео), які можна легко та швидко проектувати, збирати до певного комплекту, налаштовувати індивідуально під кожного студента, його потреби та особливості навчальної діяльності і рівень навчальних досягнень. Можна виділити 5 ключових характеристик  Smart-університету: соціальна спрямованість, мобільність, доступність, технологічність та відкритість [2].

   Smart-підхід до створення електронних навчальних курсів за допомогою систем управління навчальним контентом (Content Learning Management System), таких як Moodle, полягає у поєднанні не лише наявних електронних ресурсів інформаційно-освітнього середовища (ІОС) університету, а й відкритих зовнішніх інформаційних ресурсів та Веб-сервісів. Вони слугуватимуть джерелами навчально-інформаційних матеріалів для електронного курсу, засобами спілкування та співпраці. Електронний курс повинен забезпечувати гнучке навчання студентів в інтерактивному навчальному середовищі, яке дозволяє йому максимально швидко адаптуватися до навколишнього середовища, навчатися у будь-якому-місці і у будь-який час на основі вільного доступу до контенту по всьому світі. Це певний сценарій або траєкторія навчальних подій по роботі з електронними ресурсами у вигляді карти-знань, що призводить до досягнення навчального ефекту та має такі властивості, як: гнучкість – забезпечення можливості швидкого редагування ресурсів; наявність індивідуальної траєкторії навчання – тобто, можливість скласти з набору навчальних елементів індивідуальну програму навчання для кожного студента; інтеграція навчальних елементів з іншими відкритими інформаційними ресурсами [3]; фокусування на навчальні потреби студента, персоніфікація контенту; інтерактивність навчальних елементів курсу; максимальне використання мультимедійних технологій; зворотній зв'язок між викладачем і студентом в курсі; наявність навчальних елементів, які забезпечують ефективну комунікацію та співпрацю студентів між собою та з викладачем, зокрема, заснованих на проектній технології; забезпечення комунікації за допомогою сучасних сервісів соціальних мереж.

   Інформаційно-освітнє середовище університету має бути орієнтоване на розв’язування проблеми спільного створення та використання академічних знань за потреб студентів і науково-педагогічних  працівників університету. З одного боку, викладач сам поповнює академічними ресурсами інформаційно-освітнє середовище, наприклад, відеофрагменти та відео уроки розміщує на навчальному відео порталі, а з іншого - має можливість використати наявні відкриті ресурси для створення електронного навчального курсу. Таким чином, щоб створити електронний курс викладачу достатньо актуалізувати матеріал, що є доступний з інших джерел, подати його відповідно до зазначених вище властивостей та критеріїв оцінювання його якості, додати необхідні навчальні елементи курсу відповідно до прийнятої структури та вибудувати індивідуальну траєкторію навчання кожного студента, продумати індивідуальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та сформованості у них навичок 21 століття (рис.1).

   Рис 1. Джерела  формування електронного курсу для Smart-освіти

   Для сучасного студента, у якого сформовані базові ІТ-компетентності, існує потреба не стільки у доступі до ресурсів, а в більшості у навігаційній карті-знань, «путівнику» по знаннях, які можна знайти в інформаційному просторі, оскільки важливо допомогти студентові знайти якісні ресурси. А це виявляється складним завданням для ненавченого студента. Smart-освіта з використанням Smart-курсів нового зразка являє собою найбільш зручну та сучасну модель навчання для таких кібер-студентів. Сучасні технології дозволяють розглянуті раніше властивості забезпечувати в електронному курсі на платформі Moodle. Зокрема, інструменти анкетування, тестування та опитування дозволяють побудувати індивідуальну траєкторію навчання; ресурс «Урок» дасть можливість створити інтерактивний електронний посібник, у який вбудовується мультимедійний матеріал; з будь-якого навчального елемента можна зробити посилання на внутрішні ресурси університету та відкриті інформаційні джерела в Інтернеті; у HTML-сторінки курсу вбудовуються відео ресурси з відео порталів, у т.ч. YouTube.com (рис.2); для забезпечення спільного виконання проектів та залучення до них більш широкого кола учасників, спілкування, кооперації студентів в  HTML-блоки курсу вбудовуються віджети соціальних мереж, наприклад, «В контакте» (рис.3), потужні аналітичні можливості тестової системи дають великі можливості для забезпечення формувального оцінювання.

   Рис.2 Приклад відеоресурсу, вбудованого в HTML-сторінку ресурсу "Урок" з кодом

   Особливістю електронного курсу для Smart-освіти є наявність елементів для спілкування та співпраці студентів при виконанні завдань з освоєння теоретичного матеріалу, практичних завдань, дослідницьких проектів тощо. Сервіси Веб 2.0, он-лайн сервіси, соціальні мережі дають інструментарій для організації обговорень, спільної роботи, консультування. Ці елементи вбудовуються в курс безпосередньо за допомогою платформи, яка використовується(рис.3), або через посилання на них.

   Рис.3. Віджет соціальної мережі «В контакте», вбудований в ЕНК

   Така інтеграція ресурсів, яка поєднує різні технології для досягнення навчального ефекту, дає можливість нам стверджувати про новий – Smart-підхід до його створення. Електронний курс, який має властивості, необхідні з точки зору Smart-освіти, є ефективним засобом для забезпечення неформального та інформального навчання,в якому зацікавлені зараз більшість за мотивованих студентів для отримання якісних знань, а не лише диплома про вищу освіту. Для ефективної організації навчальної діяльності в умовах Smart-освіти сучасний університет повинен мати  розподілене інформаційно-освітнє середовище, яке дасть можливість зосередити відкриті електронні навчальні ресурси та перемістити знання у розподілену мережу, активно використовувати сервіси Веб 2.0,  мобільні технології, системи управління навчальним контентом для доставки знань студентам та інтерактивного обміну інформаційними даними та навчальними матеріалами з ними. У майбутньому, розвиток такого підходу можливий за рахунок спільної розробки та використання відкритого репозитарію навчального контенту вищими навчальними закладами на базі технологій Smart-освіти.

   Список використаних джерел

   1.      Тихомирова Н.В. Глобальная стратегия развития smart-общества. МЭСИ на пути к Smart-университету /Smart Education, [Електронний ресурс] http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/smart-smart.html

   2.      Measuring the Information Society 2012/ Committed to connecting the world/ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-R.pdf

   3.     John Helmer Пара ключевых трендов обучения этого года: MOOCs и OA [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.smart-edu.com/moocs-and-oa.html