Розділи

  • Томіліна А.О.

   Криворізький педагогічний інститут
   ДВНЗ «Криворізький національний університет»

   ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE ПРИ КОНТРОЛІ Й ОЦІНЮВАННІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
   У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

   Традиційно систему MOODLE використовують у процесі навчання природничих та фізико-математичних наук, але рідше для викладання гуманітарних дисциплін. Це не є випадковістю, бо для викладача та студента, що схиляються до математичного мислення, використання інформаційних технологій є ближчим для розуміння, експлуатації та впровадження у власну діяльність як сучасного явища. Тому питання впровадження інформаційних технологій, а саме системи MOODLE, у навчальний процес з гуманітарних дисциплін є недостатньо дослідженим питанням, потребує глибшого аналізу та вивчення аспектів практичного застосування [4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300340039003500350039003000330036000000 ].

   Специфіка іноземної мови, на противагу іншим навчальним дисциплінам, полягає у тому, що вона являє одночасно і мету, і засіб навчального процесу. Тобто, якщо при оволодінні знаннями, уміннями та навичками будь-якої навчальної дисципліни мова є засобом досягнення мети навчального процесу (певним інструментом), то при вивченні іноземної мови має місце проблема повільного, поетапного засвоєння одних більш доступних знань, що надалі стають засобом та способом засвоєння більш складних. Перехід знань від мети до засобу ми відзначаємо і під час контролю й оцінювання знань та вмінь студентів.

   Стосовно контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін, зокрема з іноземної мови, то доцільно виділити специфічні риси. Щодо об’єкту контролю й оцінювання знань студентів з іноземної мови, то його вбачають у поєднанні трьох компонентів. Першим з них є знання та сформовані на їх основі мовленнєві навички, тобто мовленнєва компетенція. Другий компонент включає вміння користуватися набутими знаннями та навичками у різних ситуаціях, що складає комунікативну компетенцію. До третього компонента належать знання держави, мову якої вивчають, її національний колорит використання власної мови, мовленнєвої поведінки носіїв мови, що й складає соціокультурну компетенцію [1; 2; 3; 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003300340035003000320033003000300031000000 ]. Таким чином, ми бачимо, що ціллю виступає не просто процес набуття знань, а саме уміння та навички застосовувати їх на практиці, інтерпретувати у необхідному напрямі тощо. Контроль й оцінювання знань студентів з іноземної мови корелюється із зазначеною ціллю і його організовують та реалізують за різними видами діяльності: відтворення прослуханого або прочитаного адаптованого та неадаптованого контексту, можливість викладу власної логічно сконструйованої думки, написання граматично та стилістично коректного тексту, застосування лексичного мінімуму з додержанням вимог граматичних правил при письмовому чи усному викладі доповіді за стандартними темами тощо.

   У межах електронної платформи MOODLE ми проводили дистанційні модульні контрольні роботи, які давали можливість перевірити навички та вміння за кожним видом діяльності. Аудіювання організовували таким чином: студенти у електронному курсі прослуховували декілька разів аудіозапис із діалогом чи розповіддю, а потім виконували завдання до нього. Завдання могло бути у вигляді тестувань на вибір правильної відповіді, заперечення чи погодження із твердженням, а також включали пошук еквівалентних частин речення тощо. Читання перевірялось за допомогою тематичної презентації, яку студенти переглядали та перечитували декілька разів, а після ознайомлення із презентаційним матеріалом, що був складений за допомогою програми Microsoft Power Point, студент повинен був виконати завдання: дати відповіді на запитання, обрати правильне твердження, послідовність перелічених подій, про які йшла мова під час презентації тощо. Перевірку письмових умінь та навичок, набутих при вивченні певного модуля, ми проводили за допомогою тестування, що передбачало перевірку нового граматичного матеріалу та лексики. Методи та прийоми проведення варіювалась – це могли бути різні види тестувань, складання питань до окремих частин стверджувальних речень, пошук помилок у фрагменті тексту, вправи на переклад тощо. Мовлення перевірялось засобом написання твору за темами модуля. Обов’язковим було використання нових лексичних одиниць, стилістично правильна побудова твору, логічність та аргументованість викладених думок, до уваги брався обсяг мовленнєвого викладу. Студент мав нагоду контролювати обсяг кількості слів твору без додаткових зусиль: при викладі на електронну сторінку кількість слів твору підраховується автоматично та відображається у кількісному еквіваленті. Це зручно, тому не виникало запитань щодо зниженої кількості балів за параметром обсягу твору.

   Можливості проведення якісного ефективного контролю й оцінювання знань студентів з іноземної мови на базі електронної платформи MOODLE безмежні, включаючи використання локальних тестів різних типів, тестів за Hot Potatoes Quiz, глосарію тощо.

   Із використанням електронної платформи MOODLE при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови навчальний процес збагатився наступними рисами:

   -         урізноманітнення видів контролю й оцінювання знань з таких аспектів, як аудіювання, читання, відпрацювання граматичного та лексичного матеріалу тощо;

   -         розширення кола питань обговорення при індивідуальній роботі зі студентами в умовах дистанційного спілкування;

   -         інтенсифікація контрольно-оцінювальних дій студента і викладача;

   -         посилення функціональності різноманітних дій при роботі з електронною платформою;

   -         активізація зворотних зв’язків «студент-викладач»;

   -         зростання валідності і об’єктивності контролю й оцінювання знань з англійської мови.

    

   Список використаних джерел

   1. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку : [учебное пособие] /  Колкер Я. М., Устинова Е. С., Еналиева Т. М. – М. : Академия, 2000. – 264 с.
   2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник для студентів вищих закладів освіти] / Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б., Бражник Н. О. – К. : Ленвіт, 2002. – 329 с.
   3. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус.яз., 1989. – 276 с.
   4. Томіліна А. О. Формування комунікативної компетенції при вивченні англійської мови студентами засобом впровадження системи MOODLE / А. О. Томіліна // Інформаційні технології в навчальному процесі: наук.-метод. семінар, 16–23 трав. 2011 р. : тези допов. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011. – Вип. 1. – С. 91–94.
   5. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика : [учебное пособие для преподавателей и студентов] / А. Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2004. – 416 с.