Розділи

  • Бугайчук К.Л.

   Харківській національний університет внутрішніх справ

   Напрями використання LMS Moodle в системі професійної підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу ВНЗ МВС України

    

   Професійна підготовка осіб рядового та начальницького складу ОВС - це організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань. Професійна підготовка працівників ОВС поділяється на початкову підготовку вперше прийнятих на службу в ОВС працівників, підготовку у вищих навчальних закладах МВС України, післядипломну освіту, службову підготовку.

   В системі професійної підготовки працівників ОВС особлива увага приділяється забезпеченню організованого, безперервного і цілеспрямованого процесу оволодіння особами рядового і начальницького складу ОВС знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань та упровадженню в навчальний процес новітніх освітніх технологій [1].

   Оновлення актуальної юридичної інформації та зміни у чинному законодавстві України вимагають від навчальних закладів та установ післядипломної освіти систематично оновлювати зміст навчання в системі професійної підготовки, швидко та ефективно підвищувати кваліфікацію практичних працівників органів внутрішніх справ та викладачів вищих навчальних закладів МВС відповідно до актуальних потреб правоохоронної діяльності.

   Часто цей процес неможливо провести в умовах відриву від основної професійної діяльності в силу різних причин, отже в цій ситуації на допомогу приходять сучасні інформаційно-комунікаційні технології та програмні продукти здатні організовувати цей процес віддалено і в умовах комфортних для працівника. Важливими характеристиками таких продуктів, окрім можливостей взаємодії його учасників, інваріантної до часу та місця їх знаходження, є по-перше, безкоштовність програмних засобів та їх легка інтеграція в освітнє середовище навчальної установи, по-друге, наявність інструментарію індивідуальної та групової роботи, а по-третє, присутність механізму управління цим процесом, враховуючи його формальний характер.

   Усім вищезгаданим вимогам відповідає система управління навчанням (LMS) Moodle. Moodle (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) –  безкоштовна, відкрита (Open Source, під ліцензією GNU Public License) система управління навчанням. Moodle перекладена на десятки мов і використовується в 197 країнах світу. Moodle дозволяє організувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних завдань, здійснювати обмін інформацією між слухачами та викладачами, спільно формувати навчальний контент, обговорювати навчальні питання в режимі реального часу, а також оффлайн.

   Зазначимо, що використання системи управління навчанням Moodle, спирається на добре педагогічне підґрунтя, адже вона, як стверджує її розробник Мартин Дугіамас, побудована з використанням принципів педагогіки соціального конструкціонізму, яка є похідною від теорії конструктивізму [2].

   Конструктивізм виходить з того, що навчання - це активний процес, в ході якого люди активно конструюють знання на основі власного досвіду. Люди не отримують ідеї, а створюють їх. Знання зміцнюється, якщо його вдається успішно застосовувати в нових ситуаціях. До позицій конструктивізму конструкціонізм додає ідею того, що люди створюють нове знання особливо ефективно, коли вони залучені в створення продуктів, наділених особистісним змістом. Тобто якщо ви спробуєте пояснити інформацію кому-небудь іншому своїми словами або виготовити презентацію (інший демонстраційний продукт), то Ви краще зрозумієте її і краще зможете інтегрувати її зміст у свою власну діяльність.

   Метою ж соціального конструкціонізму є виявлення шляхів за допомогою яких індивідууми і групи людей беруть участь у створенні реальності, що сприймається ними. Соціальний конструкціонізм при побудові знань найбільшу увагу приділяє комунікації між людьми. При цьому комунікація розуміється як спільна діяльність учасників комунікації, в якій вони вирівнюють своє розуміння світу . Це поняття розширює ідеї конструкціонізму до рамок групи, члени якої формують щось для інших, працюючи спільно, і створюючи тим самим «малу культуру» учасників групи [3-4].

   На підставі цього можна дійти висновку, що система управління навчанням Moodle дозволяє повністю реалізувати електронну складову професійної підготовки науково-педагогічного складу ВНЗ МВС України, оскільки:

   • має механізм авторизації користувачів;
   • володіє потужними інструментами планування навчального процесу;
   • дозволяє інтегрувати у собі різні види навчального контенту (текст, фото, відео);
   • містить інструменти групової та спільної роботи слухачів курсів, а також перевірки наявних знань, умінь, навичок;
   • дозволяє адаптувати систему під потребу навчального закладу, в залежності від моделі організації навчального процесу та встановлювати додаткові плагіни, що розширюють можливості його проведення;
   • створює і зберігає портфоліо кожного слухача: всі виконані роботи, оцінки та коментарі викладача до робіт, усі повідомлення в форумі. Викладач може створювати і використовувати в рамках курсу будь-яку систему оцінювання. Крім того, Moodle дозволяє контролювати відвідуваність та активність слухачів.

   У Харківському національному університеті внутрішніх справ розпочато розбудову власної системи дистанційного навчання. Створений портал «Дистанційне навчання у ХНУВС» − http://nmc.univd.edu.ua, де планується розміщення власних ресурсів не тільки в рамках підвищення кваліфікації викладачів, але й підтримки навчального процесу курсантів, студентів, слухачів.

   Мал. 1 "Загальний вигляд порталу ДН ХНУВС"

    1

    

   В університеті створена нормативно-правова основа впровадження дистанційного навчання:  Наказ ХНУВС від 20.10 .2012 № 524 «Про створення робочої групи Харківського національного університету внутрішніх справ з питань організації дистанційного навчання», Наказ ХНУВС від 16.04.2011 № 182 «Про затвердження Положення про організацію дистанційного навчання у ХНУВС», Наказ ХНУВС від 16.04.2011 № 180 «Про затвердження Положення про порядок створення та експертизи дистанційних курсів у Харківському національному університеті внутрішніх справ».

   Відповідно до зазначених нормативних актів, основними напрямами використання LMS Moodle у процесі підвищення кваліфікації, стажування, службової підготовки викладачів ВНЗ МВС України є:

   • в якості системи тестування для вхідного, поточного (модульного), підсумкового контролю та самоконтролю;
   • як платформу для спілкування, навчальної співпраці та обговорення навчальних проблем;
   • як інструмент для створення дистанційних курсів з окремих навчальних дисциплін (програм) в рамках курсів підвищення кваліфікації слухачів Центру післядипломної освіти ХНУВС, внутрівузівської системи підвищення кваліфікації щодо застосування сучасних-інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
   • як інструмент створення та зберігання актуальних інформаційних ресурсів, для  функціональної підготовки, вогневої підготовки, а також при підготовці для виконання вправ із фізичної підготовки.

   Зауважимо, що університет вже має досвід використання системи дистанційного навчання Moodle, в якості платформи для створення дистанційних навчальних курсів (модулів), які у 2010-2011 рр. пройшли апробацію у моделі «змішаного навчання», в рамках курсів підвищення кваліфікації практичних працівників ОВС.

   Для старших слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, слідчих слідчих відділів, відділень міськрайлінорганів в системі дистанційного навчання «Moodle» було створено 2 теми варіативного модулю програми підвищення кваліфікації «Організаційні й тактичні особливості огляду місця події» та «Загальні засади організації розслідування злочинів», що вивчалися слухачами у дистанційному режимі. Крім того, у відповідності до вимог наказу МВС України № 346 від 21 липня 2008 року «Про затвердження Положення про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МВС за заочною та дистанційною формами навчання» [5]  слухачами групи були проведені інструктивні заняття на яких їм роз’яснено порядок роботи з теоретичним матеріалом дистанційних тем, порядок виконання письмових та тестових завдань. Також кожному слухачеві були надані: електронна адреса курсу та особисті логін і пароль для авторизації;особиста електронна адреса слухача та пароль до неї; електронна адреса та інші контактні дані тьютора. Сукупна оцінка слухачів складалася із суми оцінок за виконання контрольних завдань та тестів за темами, що вивчалися очно та дистанційно. 

    

   Мал. 2 "Опис теми "Загальні засади організації розслідування злочинів"" 

   1

    

    

   Мал. 3 "Загальний вигляд теми "Огляд місця події""

   1

    

    

   Мал. 4 "Приклад подання теоретичного матеріалу теми "Загальні засади організації розслідування злочинів"" 

   1

    

   Мал. 5 "Приклад подання теоретичного матеріалу теми "Огляд місця події""

   1

    

   На сьогодні портал дистанційного навчання продовжує наповнюватися навчальними матеріалами для підвищення кваліфікації викладачів Харківського національного університету внутрішніх справ в галузі дистанційного навчання. Зокрема, у березні 2013 року створений та затверджений навчальний курс «Основи дистанційного навчання», продовжується робота над дистанційним курсом «Основи розробки дистанційного курсу», що створює підґрунтя для подальшої розбудови системи дистанційного навчання  університету.

   Мал. 6 "Стартова сторінка курсу "Основи дистанційного навчання""

   1

    

   Мал.7 "Структура окремої теми дистанційного курсу" 

   1

    

   Мал. 8 "Приклад оформлення  інформації у навчальному питанні"

   1

    

   Список використаних джерел: 

   1. Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 13.04.2012 р., № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12
   2. Dougiamas М. Back to the classroom: Блог «Some Random Thoughts» / М. Dougiamas [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.somerandomthoughts.com/blog/2012/09/14/martin-dougiamas-keynote-back-to-the-classroom-at-the-1st-moodle-research-conference/
   3. Педагогика сетевых сообществ: Інтернет-портал Letopisi.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/BbPjE
   4. Богомолов В.А. Обзор бесплатных систем управления обучением / В.А. Богомолов // Educational Technology & Society, 2007. − № 10(3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.htm
   5. Про затвердження Положення про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МВС за заочною та дистанційною формами навчання: Наказ МВС України від 21.07.2008 р., № 346 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/4L0y1