Розділи

  • Васильєва К.С., Щербина О.А.

   Київський національний університет будівництва і архітектури

   ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В MOODLE

   Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки передбачає модернізацію структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу [1]. На нашу думку, повноцінне впровадження принципів компетентнісного підходу можливе тільки за умови, якщо ці принципи будуть поширюватися і на способи оцінювання, тобто якщо на зміну звичним скалярним оцінкам «за контрольну», «за лабораторну», «за реферат» тощо, які потім складаються у підсумкову оцінку «по предмету», прийдуть векторні оцінки, що характеризують складові компетентностей. В такому випадку будь-яка виконана студентом робота крім загальної оцінки може бути охарактеризована ще й переліком складових компетентностей, які мобілізуються на її виконання, кожна з яких в результаті оцінювання може бути підтвердженою або ні.

   Саме такий спосіб оцінювання реалізований у модулі Moodle Репозиторій компетентностей (Référentiel de compétences) [2, 3] до системи управління навчанням Moodle, створеному Жаном Фрюіте (Jean Fruitet) з університету м. Нант (Франція) для потреб обов’язкової загальнонаціональної сертифікації інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів і стажерів С2і (Certificat Informatique et Internet) [4, 5], що проводиться у закладах вищої освіти Франції, починаючи з 2011 р. Модуль дозволяє ввести або завантажити довільний перелік компетентностей і їх складових (або пунктів - items) у такому вигляді:

   Галузь 1 (Код, Опис) 
     Компетентність 1.1 (Код, Опис) 
      Пункт 1.1.1 (Код, Опис, Вага) 
      Пункт 1.1.2 (Код, Опис, Вага)… 
     Компетентність 1.2 (Код, Опис) 
      Пункт 1.2.1 (Код, Опис, Вага) 
      Пункт 1.2.2 (Код, Опис, Вага) 
      Пункт 1.2.3 (Код, Опис, Вага)… 
   Галузь 2 (Код, Опис) 
     Компетентність 2.1 (Код, Опис) 
      Пункт 2.1.1 (Код, Опис, Вага) 
      Пункт 2.1.2 (Код, Опис, Вага)…
   ...

   Тут галузі, компетентності та пункти ідентифікуються короткими унікальними (Код) і розлогішими (Опис) позначеннями (назвами), а пункти ще мають таку характеристику, як Вага, тобто кількість балів, які нараховуються при кожному підтвердженні даного пункту, і Кратність що визначає, скільки раз (у скількох роботах) даний пункт має бути підтвердженим.

   Для компетентності, галузі і репозиторія в цілому задаються пороги сертифікації – мінімальна кількість набраних балів, при якій студентові зараховується відповідна компетентність, галузь чи весь вміст даного репозиторію за умови, що ним підтверджені усі обов’язкові пункти, компетентності та галузі.

   Всі ці параметри можна ввести зразу після додавання діяльності Репозиторій компетентностей у курс Moodle, що показано на рис. 1 - 4. 

    

   Рис. 1

   Рис. 2

   Рис. 3

   Рис. 4

   Як мінімум, репозиторій повинен містити одну галузь, галузь – одну компетентність, а компетентність – один пункт.

   Як тільки описаний вище перелік компетентностей у репозиторії сформований, студенти мають змогу декларувати свої компетентності. Для цього студент заходить на курс, ввівши свій логін і пароль, відкриває репозиторій і обирає там вкладки ДіяльностіДекларувати.

   На рис. 5  показано приклад декларації студентом своїх компетентностей описаних пунктом 2.1.1. Для цього в полі Опис він наводить необхідні обґрунтування і на їх підтвердження може прикріпити до декларації необхідні файли або зробити посилання на джерела в Інтернеті, скориставшись опціями Додати документ або ресурс, та Повідомити електронною поштою про цю діяльність викладача, який має все це перевірити і підтвердити.

   Рис. 5

   У цій та інших формах використовується таке кольорове кодування стану декларування й підтвердження компетентностей:

   • зелений – підтверджена;
   • сепія – не до кінця підтверджена (бо кратність >1);
   • червоний – задекларована, але не підтверджена;
   • сірий – не задекларована.

   Декларування компетентностей студентами має як переваги, так і недоліки. Перевагою є те, що в такому випадку студент сам обирає чим підтверджувати свої компетентності. Тобто тут студент є не просто пасивним виконавцем виданих кимось завдань, а сам бере активну участь у формуванні програми свого навчання. Адже не виключено, що студент вже має певні компетентності, отже для їх підтвердження не потрібно виконувати нових робіт, достатньо пред’явити викладачеві вже зроблене, наприклад, роботи, що вже містяться в портфоліо студента. Якщо таких робіт ще нема, студент сам може обирати собі тематику цих робіт залежно від своїх вподобань, спрямованості на майбутню професійну діяльність тощо.

   Недоліки декларування компетентностей полягають у тому, що не всі студенти готові до такої самостійності. Багатьом потрібна допомога викладача, який формулює список завдань, виконуючи які студенти можуть набути і підтвердити вказані компетентності. Студентам можна надати можливість обирати собі завдання до вподоби зі списку створених викладачем завдань, або ж викладач може сам закріплювати конкретні завдання за конкретними студентами. Такі сценарії в модулі Репозиторій компетентностей реалізуються за допомогою Завдань репозиторію (не плутати з різновидом діяльностей Moodle, що теж називаються Завдання).

   Щоб створити Завдання репозиторію, викладач відкриває вкладку Завдання – Визначити і вводить туди описи робіт, які мають виконати студенти, обмеження на час їх виконання, перелік пунктів репозиторію, які цими роботами мають бути підтверджені тощо. Викладач може прикріплювати до завдань файли, які містять інструктивні матеріали до іх виконання, ініціювати розсилання студентам повідомлень електронною поштою, давати студентам ключі доступу до підписки на завдання тощо.

   Звісно, завдання можна видавати й у формі діяльностей, які студент виконує на сайті Moodle. Щоб оцінювати діяльності Moodle у термінах пунктів Репозиторію компетентностей, адміністратор Moodle має дозволити використання на сайті Показників (Outcomes), активізувавши параметр enableoutcomes, який за замовченням є виключеним. Після цього треба на вкладці Репозиторій компетентностей – Експортувати скористатися посиланням Експортувати репозиторій у формі шкали і показників, а потім імпортувати одержаний файл, обравши в блоці управління курсом Показники та Імпорт показників.

   В результаті в параметрах діяльностей Moodle з’явиться перелік показників, що відповідають пунктам репозиторію, і викладач зможе відмітити ті, якими оцінюватиметься кожна діяльність. Якщо, наприклад, з п’яти показаних на рис. 5 пунктів репозиторію, виділити два:

   Рис. 6

   то крім звичної шкали оцінок ця діяльність оцінюватиметься ще й двома показниками: Пункт 1.1.1 та Пункт 2.2.1.

   Шкала оцінки кожного показника містить чотири можливих значення: Підтверджений, Не підтверджений, Не потрібний або Жодного показника (якщо він не оцінювався). Результат перевірки відображатиметься не тільки в самій діяльності, а й (після чергового виконання програми cron) у репозиторії на вкладках Діяльності:

   Рис. 7

   Отже, якщо при декларуванні компетентностей Moodle виступає лише як засіб обліку та обміну повідомленнями між студентами та викладачами в процесі оцінювання компетентностей, то при виконанні  Завдань репозиторію Moodle має змогу проявити себе як потужна система управління навчанням, що має необхідний для реалізації компетентнісного підходу інструментарій оцінювання.

   Модуль Репозиторій компетентностей має багато інших налаштувань і можливостей, від розподілу повноважень між викладачами, за кожним з яких можна закріплювати певні групи студентів або певні компетентності, і до виводу сертифікатів, які підтверджують ці компетентності. Детальніше з роботою модуля можна познайомитися в роботах [2, 3], а ще краще встановити сам модуль на свій сайт Moodle і попрацювати з кожною з сорока його вкладок.

   Розглянемо ще один модуль Moodle для оцінювання компетентностей -  модуль Checklist+  [6], створений тим же автором, що і Репозиторій компетентностей, - Жаном Фрюіте.

   Багатьом користувачам Moodle відомий модуль Checklist, який створив і підтимує Davo Smith. Цей модуль дозволяє студенту відмічати пройдені ним елементи курсу Moodle, а викладачу контролювати і підтверджувати це.

   Жан Фрюіте переробив цей модуль для оцінювання компетентностей. У модуль Checklist+ можна завантажити перелік пунктів експортованих з модуля Репозиторій компетентностей або з показників оцінювання курсу (outcomes). Після цього студент має змогу декларувати свої компетентності так само, як це робиться в блоці Репозиторій компетентностей, підтверджуючи кожний пункт прикріпленням файлів та посиланнями на джерела в Інтернеті, зокрема у своєму електронному портфоліо Mahara. Викладач може все це перевірити, оцінити, прокоментувати і підтвердити. Порівняльні характеристики функціональних можливостей обох модулів наведені в таблиці:

   Функція

   Репозиторій компетентностей

   Checklist+

   Імпорт/експорт показників (outcomes)

   Так

   Так

   Прикріплені файли та посилання на Інтернет-ресурси

   Додаються до діяльностей

   Додаються до пунктів

   Імпорт у модуль даних з електронних портфоліо Mahara

   Ні

   Так

   Експорт даних модуля до Mahara

   Так

   Так

   Перенесення у модуль підтверджених викладачем показників (outcomes) з діяльностей Moodle (по запуску cron)

   Так

   Так

   Багато екземплярів модуля можуть постачати дані до єдиного репозиторію

   Так

   Ні

   На завершення хотілося б відзначити, що у сформульованої на початку доповіді тези про те, що повноцінне впровадження принципів компетентнісного підходу можливе лише якщо ці принципи поширюватимуться і на способи оцінювання, звісно, можуть знайтися критики. Справді, можна спланувати зміст навчання так, що й звичайні оцінки «за контрольну», «за лабораторну», «за реферат» теж свідчитимуть про відповідні компетентності студентів, а за наявності належної мотивації у студентів, компетентності у них можна сформувати взагалі без оцінювання.

   Однак, все ж таки, якщо ми ставимо за мету формування компетентностей, то і оцінювати здобутки студентів треба теж через доступні педагогічним вимірюванням прояви цих компетентностей.

   Для цього, по-перше, треба мати добре вивірений перелік таких компетентностей. Наприклад, перелік, що підтверджується сертифікатом інформаційно-комунікаційних компетентностей С2і2e [4], без якого зараз ніхто у Франції не може одержати посаду вчителя (причому, не лише інформатики, а будь-якого предмету), міститься у національному репозиторії компетентностей, що затверджується на рівні Міністерства вищої освіти і досліджень Франції, і щорічно переглядається і уточнюється за результатами проведення загальнонаціональної сертифікації студентів і стажерів.

   І, по-друге, потрібно мати апробований інструментарій для оцінювання компетентностей. Такий інструментарій нам доступний завдяки Moodle і розглянутим вище модулям.

    Список використаних джерел

   1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
   2. Le module Référentiel pour l'évaluation et la certification des compétences. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://moodlemoot2009.insa-lyon.fr/course/view.php?id=24
   3. Щербина О. А. Модуль «Репозиторій компетентностей» для системи управління навчанням Moodle. / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т меседж. освіти НАПН України, редкол.: О.Л.Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 7 (20) / голов. ред. В.В.Олійник. – К.: «АТОПОЛ», 2012. –  С. 244-251.
   4. C2i – Certificat Informatique et Internet. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.c2i.education.fr/
   5. Щербина О.А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції / О.А. Щербина // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Вип. 3. – 2012. – 344 с. – С. 304-313.
   6. CheckList pour Moodle 2.x. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodlemoot2009.insa-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=880
   7. Mahara open source eportfolios. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mahara.org/