Розділи

  • Калачова Л.В.

   ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України 

   ВИКОРИСТАННЯ MOODLE У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


   Неперевність освіти – одна із провідних тез сьогодення. У зв’язку із стрімкими соціально-економічними і технологічними змінами, що відбуваються в Україні та світі, підвищення кваліфікації раз у п’ять років є недостатнім, невстигаючим за наявними змінами. Викладачі вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти є провідними фахівцями, які здійснюють підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів України. Вдосконалення та розширення їх знань, вмінь має носити систематичний характер і відбуватися без відриву від виробництва.

   У зв’язку з цим при підвищенні кваліфікації викладачів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у напрямі створення та використання аудіовізуальних засобів навчання було вирішено запровадити постійнодіючий семінар з використанням технологій дистанційного навчання. В якості платформи для розміщення матеріалів, виконання передбачених видів діяльності, контролю знань і отриманих навичок  та здійснення взаємодії між слухачами курсу була обрана платформа Moodle. Дистанційний курс для слухачів доступний за адресою: avzn.distance.in.ua.  Назва дистанційного курсу: «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання».

   Більш детально про особливості дистанційного курсу можна дізнатися із презентації:

   Курс розрахований на 54 години та умовно поділений на 9 модулів, які відповідають 9 тижням навчання. Модулі розміщені за тематичним форматом.  Структура кожного модуля має приблизно однаковий  набір компонентів: назва модуля, його короткий опис, визначена мета, презентація до теми, ключові слова теми,  файл завдань для виконання, теоретичний блок матеріалів (у форматі веб-сторінок),  запитання та завдання для самоперевірки (у форматі звіт – відповідь на сайті), тестові завдання , форуми для обговорення найактуальніших питань теми. Дана структура може бути доповнена з залежності від мети та видів занять теми (рис. 1).

   Рис. 1. Приклад структури навчального модуля дистанційного курсу

   Теоретичні матеріали подані у вигляді html-сторінок. Платформа Moodle дозволяє застосувати для завдань досить широкий спектр варіантів, серед них у даному курсі використовуються: звіт – відповідь на сайті, звіт – один файл, глосарій, опитування, опитувальний  лист, тест, форум. Крім того, безперечною перевагою платформи є можливість інтеграції з іншими сервісами та програмами.

   Тип практичного завдання «звіт – відповідь на сайті» використовується для запитань та завдань для самоперевірки та для розміщення посилань на виконані завдання, результати яких передбачені для розміщення в мережі Інтернет.

   Тип практичного завдання «звіт – один файл» використаний для об’ємних за своїм змістом творчих завдань, результати яких  надсилаються викладачу окремим файлом.  При перевірці завдання у викладача є можливість не лише виставити кількісну оцінку слухачу, а й закцентувати увагу на необхідності розширення, доповнення чи певних змін у виконаному завданні  при заповненні форми оцінювання, а також додати файл-приклад виконаного завдання, якщо результат слухача зовсім не відповідає заявленій схемі виконання завдання (рис. 2).

   Рис.2. Приклад оцінювання виконання завдання у форматі "звіт - один файл"

   Тип завдання «опитувальний лист» використовується для проведення вхідного анексування слухачів і з’ясування їх рівня підготовки до  проходження курсу, актуальних для них проблем та потреб, а також для вихідного анкетування, що відображає задоволеність потреб слухачів після проходження даного дистанційного курсу, нез’ясованих проблем, необхідності розширення матеріалів курсу тощо. Крім того, даний тип завдання використаний для анкети учасника дистанційного курсу, який дозволяє встановити відповідність розробленого дистанційного курсу вимогам до навчальних ресурсів такого типу.

   Рис. 3. Результати проведення анкетування на основі опитувального листа.

   Перевагою опитувального листа є легкість обробки результатів, адже результати опитування одразу представлені у кількісному вигляді та  відсотковому, а також відображені у гістограмі, що робить результати більш наочними (рис. 3).

   Опитувальння у курсі допомагають вирішити деякі організаційні запитання на зразок  з’ясування найбільш зручного для слухачів часу проведення вебінарів (рис. 4) тощо, а також допомагають з’ясувати  деякі дискусійні погляди на питання, підняті у курсі у кількісному значенні (рис. 5).

    Рис. 4. Приклад опитування за організаційними питаннями

    Рис. 5. Приклад опитування за актуальними  питаннями курсу

   Налаштування ролей користувачів дозволяє  надавати необхідний за рівнем  доступ різним зареєстрованим користувачам: слухач, тьютор, автор курсу, методист. Так, наприклад, ролі автора курсу і слухача зрозумілі за своїм рівнем доступу, а доступ у ролі тьютора може бути позбавлений можливостей зміни теоретичних матеріалів і стосуватися лише можливостей перевірки виконаних завдань, консультацій та роботи з практичними видами робіт, доступ методиста може виокристовуватися лише для пасивного споглядання без можливостей будь-якого редагування (що часто використовується для перевірки методистами чпеціальних структурних підрозділів дистанційного навчання  якості роботи авторів курсів - надання ними відповідних матеріалів, та тьюторів курсів - виконання їх функцій).

   Можливість розміщення html-елементів (нотаток, веб-сторінок) розширює набір засобів навчання, дозволяючи використовувати коди впровадження та гіперпосилання для демонстрації флеш-презентацій, відео фрагментів, посилання на електронні підручники блоги тощо.

   Платформа Moodle оснащена інструментами для полегшення роботи викладача, так, наприклад, у даному курсі використовуються блоки «Grade me» та «To be graded», «Календар подій» тощо.

   Більш детально із реалізацією можливостей Moodle для підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ післядипломної педагогічної освіти можна ознайомитись за адресою avzn.distance.in.ua. Вхід на ресурс вільний за попередньою реєстрацією (підтвердження реєстрації електронною поштою).

   Зауважимо, ща дана схема підвищення кваліфікації викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти може бути використана для будь-якої тематики, напряму підготовки.

   Список використаних джерел

   1. Блажко Л.В. Електронний навчальний курс  для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти // Сборник научных трудов. – Х: «Міськдрук», 2011. – 399 с. – С. 97-102.
   2. Блажко Л.В. Использование дистанционных технологий обучения в повышении квалификации педагогических кадров // Материалы  Международной научной конференции "Интеграция системы повышения квалификации работников образования стран участников СНГ» - Алматы: РИПК СО, 2011. – с. 257. – С. 117-120.
   3. Калачова Л.В. Дистанційний курс "Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання"  [Електронний ресурс]. Режим доступу: avzn.distance.in.ua
   4. Калачёва Л.В. Проблемы повышения квалификации работников учреждений последипломного педагогического образования // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 10-й юбилейной международной конференции / сост. Н.А. Лобанов; под научн. ред. Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова; ЛГУ им. А.С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерывн. образования: в 2 ч. – Вып. 10. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012. – Ч.1. – 372 с. – С. 343-345.