Розділи

  • Лотоцька Ю.М.

   Докторант, провідний спеціаліст лабораторії нових інформаційних технологій навчання інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

   ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

   Проблемою сучасної дорослої людини є постійне збільшення мінімального обсягу знань, необхідного кожному, підвищується також потреба у суто психологічних знаннях. В противагу цьому структура освіти дорослих не готова до такого масового та швидкого переходу. У зв'язку з цим актуальною проблемою є зміна інформаційно-репродуктивного підходу в системі освіти та розвитку дорослих новими технологіями. Для організації такої підтримки актуальним є рішення: впровадження якісних, психологічно обгрунтованих інформаційних технологій дистанційної освіти. Особливо це актуально для жителів сел і в містах, віддалених від крупних освітніх центрів, для соціально-активних дорослих, маючих обмаль вільного часу для саморозвитку, для верств з особливими потребами. Кінцева мета інформатизації системи освіти дорослих - забезпечити сучасну якість і доступність для всіх бажаючих незалежно від місця їх мешкання і соціального статусу. Такі технології - результативний інструмент управління розвитком дорослих, ми визначаємо їх ефективність і в навчанні психологічним компетенціям.

    Зокрема психології успішності - напрямку, що активно розвивається нами. Суб'єкт потребує відчуття успіху, об'єкту необхідне підтвердження від оточення, «зовнішній» результат. Це означає, що  залежно від відчуття себе об'єктом чи суб'єктом ми вагатимемося у виборі прийнятної особистої моделі успіху, її критерізації, створенні так званої «еталонної моделі успіху». Суб'єктивізація - об'ективізация терміну «успіх», категоризація його, різні концепції і моделі займали і займають різні наукові напрямки, такі як філософія, соціологія, політологія, економіка, теорії управління. Прикладні аспекти даної теми цікавлять всіх: і як прагнення до досягнення – «бути успішним» або через протестні реакції - «не це головне». Ми розробили програму розвитку психологічних компетенцій (психології успішності) адаптували його в дистанційному форматі «Дистанційного курсу розвитку  (ДКР) «Успіх», разом ДКРУ». ДКРУ націлено на створення електронного інтелектуального інтерактивного та розвиваючого середовища  для дорослих.

   Ми розробили програму розвитку компетенцій успішності для дорослих, та випробували її в реальному та віртуальному контексті. Крім того, ми вбачаємо своїм завданням психологічну просвіту, а саме - надання знання про успішність, її принципи, пастки, міфологеми та методики управління власною успішністю.

   До цільової аудиторії, на яку розрахований проект, відносяться:

   • жителі сел, малих міст і закритих адміністративно-територіальних утворень, які бажають здобути якісну освіту на високому рівні;
   • люди з особливими потребами;
   • російськомовні, україномовні учні з ближнього і далекого зарубіжжя, що бажають  підвищити психологічну освіченість рідною мовою;
   • викладачі Вузів, тренери і соціальні працівники,  працівники сфери освіти, що бажають використовувати ДКР при проведенні навчання психологічним компетенціям, які ведуть до зростання якості життя.

   Аналіз психологічної літератури показує, що в країнах СНД, Європи і США в даний час немає розвиненої єдиної психологічної теорії успішності, при цьому в країнах СНД, є психологічна комплексологія, часте архитипічне неприйняття успішності, немає культури успіху, немає моделей успішності. Немає єдиного психологічного визначення життєвого успіху особи. При цьому ми безпосередньо пов'язуємо психологію успішності з ментальними моделями, оскільки саме ефективна ментальна модель дає суб'єктові переживання, відчуття, визнання успіху [3, 6]. Також не існує інтерактивних, дистанційних програм розвитку даних компетенцій. Широко представлені дистанційні курси розвитку бізнес-навичок, оволодіння певними бізнес-технологіями, профільні навчальні курси для школи та ВУЗів.

     Саме слово успіх – слов'янського походження, але поняття це в нашому пострадянському суспільстві несе на собі наліт або західної, або східної філософії, світовідчування. Психологічний термін  «успіх» як визначення вимагає в свідомості (тут в ментальній моделі) людини  мати уявлення про успіх і його критерії. У психологічних концепціях поняття успіху розглядається як основа успішної самореалізації (К.Г. Юнг, А. Адлер); як тенденція до самоактуалізації. [1, 3, 5, 6].

   Багато сучасних діячів, бізнес-лідери, політики, бізнес-оглядачі також вкладають свій внесок в побутову концепцію успіху, описуючи свої алгоритми або підходи [1, 3, 4, 5, 6].

   Для відчуття, усвідомлення успіху необхідні одночасно інтеграція з суспільством і виділення з нього як індивідуальності, тобто рівновага соціальної і особистісної ідентичностей людини. Таким чином, орієнтація більшою мірою на зовнішні, суспільно обумовлені параметри створює головну проблему подвійного розуміння успіху або неуспіху особистості в концепціях ідентичності. Тобто успіх може розумітися як усвідомлення і максимальний прояв своєї індивідуальності. Проте суспільне визнання досягнень і успіхів особи визнається важливим чинником, що обумовлює отримання особистісної цілісності (як структури життя, що породжує сенси життя і направляє особистісні устремління), а також специфіку її вмісту [2,3].

     Отже метою цієї  наукової розвідки є розгляд проекту дистанційного курсу ДКР-ПКУ, технологічної платформи та психолого-педагогічного підгрунтя такої програми. Системномиследіяльнісна парадигма, яка є нашою технологічною платформою, розглядає розвиток як акт рефлексивно організованої діяльності, що має власну структуру. Структура акту трансформації (розвитку) містить такі елементи:

   1. певну життєву  ситуацію розвитку особистості як історично існуючі форми організації свого простору;
   2. процес зміни ситуації в нову форму, тобто трансформація через природні механізми перетворення та методологічно організовану діяльність;
   3. результат трансформації – адаптивна ментальна модель з наслідками її діяльності, які комплексно трактуються як успіх [3].

   Для створення систем впливу на підвищення ефективності діяльності ментальної моделі нами досліджено поняття успішності у різних наукових та науково-популярних сферах та віднайдено таке власне психологічне визначення успіху: успішність - це діяльність, що направлена зовні або всередину, що приводить суб'єкт діяльності до бажаного результату (успіху), який перевіряється об'єктивно, суб'єктивно або обома засобами, з прогнозованими або допустимими витратами і на бажаний термін, з можливістю виділити модель діяльності такою, що приводить до успішних підсумків і повторити її. Ми створили певну дистанційну інтерактивну програму розвитку в напрямку підвищення психологічних компетенцій, які дозволяють  дорослій людині створити та реалізувати проект розвитку власної адаптивної ментальної моделі, індивідуальну модель успіху.

   Реалізація у віртуальному контексті складається з ДКР УСПІХ та динамічних спільнот, що самоорганізуються (Фейсбук, Живий Журнал, та ін.) Метою віртуальної частини нашого експерименту є створення інтелектуального інтерактивного середовища для розвитку психологічних знань і вмінь дорослих, які призводять до зростання якості життя.

   Структура курсу нами побудована на принципах проектно-технологічного підходу. Всі електронні блоки мають модульну структуру. Навчальний рік  складається з 10 модулів, згідно до Розумової моделі життєвих виборів Ю.Лотоцької (див.мал.1), навчання у кожному модулі триває в середньому 28 днів на модуль.

   Мал.1. Розумова модель життєвих виборів Ю.Лотоцької.

   Учбовий модуль має в собі:

   1. лекційний матеріал,  що містить текстовий «файл» з гіперссилками і мультимедійним супроводом - відеолекціями;
   2. мотиваційний матеріал,  що містить інтерактивні блоки, відеоматеріали, приклади по темі, додатковий матеріал для вивчення, розроблені нами мотиваційни ігри, створені за принципом системномиследіяльнісного методу;
   3. інтерактивний тест on-line з обмеженням та без обмеження за часом для самоперевірки засвоєння теоретичного матеріалу;
   4. практичне заняття, орієнтоване на закріплення отриманих знань і їх використання у виробничій, побутовій і соціальній сферах, завдання для виконання у групі, спеціально створеній у соціальній мережі;
   5. після кожного третього учбового модуля студент заповнює щоденник самоперевірки;
   6. частина завдань виконується  в курсі, частина в соціальних мережах – спільноті проекту;
   7. десятий учбовий модуль завершується письмовою атестаційною роботою, яку можна переслати куратору-тьютору  вкладеним файлом або звичайною поштою;
   8. завершення курсу – зустріч з бажаючими.

   Тематичні тести ми створили за кластерним принципом «АВС»: завдання з вибором відповідей (тип А) і завдання з короткою конструйованою відповіддю (тип В), а контрольні роботи складаються із завдань з відповіддю у вільній формі (тип С).

   Таким чином, учбовий курс має в собі 32 лекції, 32 теста для самоконтролю, 20 практичних занять, 11 тематичних тестів, 4 щоденники самоспостереження, 4 проекти змін.

    В основі створення і супроводу ДКРУ лежить система побудови освітнього контенту, розроблена спеціалістами нашої лабораторії (нових інформаційних технологій навчання, інституту психології імені Г.С.Костюка), платформа ДКР - це програма відкритого користування Moodle, ver. 1.9.  Дане середовище дозволяє створювати закінчені лекційно-практичні курси, оснащені мультимедійними засобами. Окрім різних ресурсів, система має в своєму розпорядженні велику різноманітність елементів, які можуть бути використані для створення на базі типового дистанційного курсу індивідуальних курсів будь-якого типу (анкета, відеоматеріали, глосарій, завдання, опит, пояснення, тест, лекція).

   Наш досвід створення курсів в системі дистанційного навчання показує, що, перш за все, для успішного навчання в такому форматі, необхідно враховувати певні вимоги, бо найбільш важливими для ефективності ДКР  є поєднання таких  п'яти факторів: інтерактивність, запам'ятовуваність, гнучкість у використанні, надання допомоги, доступність. Ці критерії є важливими, з нашими доповненнями вони дають можливість зменшити втрати кількості учасників. Але ми побачили необхідність додати акцент на психолого-соціальні чинники, що є найбільш впливовими у дистанційних курсах розвитку:

   1. Людина-легенда. Особистісний фактор – курс імені... (вплив особистості ведучого/групи тьюторів, через таке: професійність, гнучкість зміни стратегії поведінки ведучого та вибір інструментарію впливу. Також  емоційний вплив, що створює мотиваційне середовище для бажаних змін, так звана «харизма», та особистісний приклад –  тренер як взірець для копіювання певних моделей поведінки). Методологія створення такої буде детально описана нами у наступних статтях.
   2. Конструктивна спільнота. Віртуальна групова динаміка, вплив групи (синергія, розвиток рефлективності, розширення картини світу та власного досвіду через спостерігання, активний обмін досвідом, спеціально скеровані комунікації, людські стосунки). У дистанційному форматі даний чинник забезпечується складніше, ніж у реальних учбових курсах, і потребує усвідомленого впливу, але, за результатами опитування, саме наявність конструктивної соціальної спільноти є перешкодою покинути курс для кожного 5-го учасника.
   3. Зворотній зв'язок (вагомий емоційний вплив, високий рівень емоційної реакції, індивідуальний та своєчасний підхід «людина-людина»). Індивідуалізація зворотнього зв’язку є найбільш складним чинником для реалізації у курсах, де є багато учасників. Ми вирішували дану складність через побудову психологічних пірамід спілкування – інтервізійні групи проекту, де учасники, які пройшли більшу частину курсу є наставниками для наступної хвилі.
   4. Проект результату навчаня. Важливо заохотити учасника, створити власний проект результату, такий собі “індивідуальний план розвитку” засобом дистанційного курсу. Та робити заміри протягом курсу. Хвилі нашого проекту, що користувалися “Щоденником проекту та самоспостереження”  були більш результативними та ефективними у навчанні, проти хвиль без подібної активності (40% проти 20% учасників).

   Отже ми виділили психолого-педагогічні принципи створення мотиваційного середовища у курсах розвитку зі збереженням інтерактивності, мотиваційного впливу і суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

   Заради реалізації  цих  вимог у своєму курсі ДКР-ПКУ ми використовуємо різноманітні елементи навчання, а платформа керування навчальним середовищем MOODLE  є нашим надійним та якісним помічником. Наприклад, лекція будується так, щоб в основі навчання лежав діяльнісний підхід. Тобто, практично в кожному параграфі, міститься міні-завдання, що дозволяє міняти форму діяльності учня (конструктор, етапне виконання дій зі здобуттям певного очікуваного результату, тощо), програма дозволяє це.

   Після кожної лекції обов'язково йде тест самоконтролю. Цей тест зазвичай складається з 10-15 питань, час проходження даного тесту обмежено 30 хвилинами. Питання можуть бути різними: з вибором відповіді, з короткою відповіддю, проектні питання, тому подібне. Після закінчення лекції студенти проходять тест для самоконтролю, який допомагає їм перевірити, наскільки вони засвоїли матеріал, повторити його. Такі тести містять коментарі до кожного варіанту відповіді (як вірного, так і помилкового), на виконання цих тестів відводиться необмежена кількість спроб як з нарахуванням штрафних балів за помилкові відповіді, так і без.

   Після проходження модульного блоку студент виконує письмову атестаційну роботу, вона обмежена не часом, а кількістю спроб (від 1 до 3-х) . Питання атестаційної роботи складніші в порівнянні з попередніми, вони потребують синтезу отриманих знань. Після проходження атестації студент отримує свій результат, виражений у грейд-рівні, що є допуском на наступний рівень або рекомендацією повторно пройти блок. Тут є можливість проглянути свої відповіді і порівняти їх з еталонними, наведені принципи рішення завдань. У кожного студента є власний кабінет, та «Щоденник курсу», де зберігається архів тестів, атестацій, виконаних завдань та їх аналіз, цей засіб дозволяє і студенту, і тьютору бачити всі засвоєні блоки, слабкі сторони знань та динаміку проходження курсу як кожного студента окремо, так і цілих груп.

   Як засіб реалізації принципу інтерактивності також використовуються різні типи форумів. Приклади  форумів нами проектовані такі:  «дошка успіху» – “дошка сценаріїв”, тощо. Ці засоби є важливими, тому що один  з важливих компонентів ДКР є комунікаційний, тобто такий, що відповідає за організацію спілкування учасників дистанційного курсу. Основними засобами, що дозволяють студентам спілкуватися зі своїми тьюторамі, а також між собою, крім вищеперерахованих, є наступні: електронна пошта та обмін  особистими повідомленнями. Така система дозволяє реалізувати всі основні механізми спілкування:

   • перцептивний (що відповідає за сприйняття);
   • інтерактивний (що відповідає за організацію взаємодії);
   • комунікативний (що відповідає за обмін інформацією).

   Програмний продукт, розроблений відповідно до світових стандартів інформаційних навчальних систем, повинен забезпечувати такі характеристики:

   1. Можливість взаємодії різних систем, тобто бути інтероперабельним, системно-інтегративним інструментом.
   2. Здатність до тиражування, або повторення: можливість використовувати всі компоненти системи стількі, скільки є необхідним, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу.
   3. Адаптивність, тобто можливість включення інноваційних інформаційних технологій без перепроектування системи і наявність вбудованих методів для забезпечення індивідуалізованого навчання.
   4. Надійність, довговічність, тобто актуальність розробленим стандартам, і період ефективної роботи певний проміжок часу (від трьох років) без тотального перепрограмування.
   5. Фізичну доступність: дає можливість працювати з системою з різних місць (локально і дистанційно, з учбового класу, з робочого місця або з домашнього персонального компьютера).
   6. Інтуітивно-зрозумілі програмні інтерфейси, що  забезпечують можливість роботи людям різного освітнього рівня, різних фізичних можливостей (включаючи інвалідів), різних культур.
   7. Економічну доступність, оскільки студент працює з дистанційним курсом на протязі року.

   Обрана нами платформа MOODLE повністю відповідає даним вимогам.

    Таблиця 1. Дистанційний курс «Успіх» (версія 3)

   Зміст

   1-й

    

   Інтелектуальна модель життевих виборів „Успіх”. Психологія життєвого успіху. „Успіх – це точність”, критеріїї життєвої успішності. Масштаб мого успіху. Казка мого життя. Автор? Режисер? Актор? Готовність до змін. Технології самоперевірки. Мотиваційний градусник. Робота з еталонними картами успішності:  

   Фінансова карта (сфера № 1). Рівні фінансів, компетенції фінансового успіху, принципи посилення своєї моделі.

   Карта комунікацій (сфера № 2). Визначення звичного стилю спілкування, компетенції, спосіб оздоровлення карти. Баланс контактів. Управління успішними відносинами.

   Інтелект як провідник у світі успіху. Структура інтелекту, інтелектуальні компетенції успішних, принципи успішної постановки завдань на особистісний розвиток.

   Перед модулем діагностична робота з психотерапевтом проекту (50 хв.)

   2-й

    

   Вибір мого образу змін. Темперамент. Як його використовувати.

   Дорога життя: принципи розвитку, дорожня карта змін, «долини смерті». Відповідь на питання, чому не завжди ми реалізовуємо бажане/замислене? Робота з еталонними картами успішності:

   Мотиваційно-ціннісна карта (сфера № 8). Діагностика мотиваційно-ціннісних принципів моєї моделі життєвих виборів: що мене обмежує, що - мій мотор?  «Модель мого світу». 

   Успіх в емоціях: емоційна карта (сфера № 9). Успішність - емоції радості, інтересу, куражу, задоволеності. Як керувати емоціями? Як виробити звичку бути щасливим?

   Розвиток інтелектуальної навички – децентрація (уміння змінювати точку зору, бачити в життєвих ситуаціях невидимі до цього грані).

   3-й

    

   Перевірка способу підвищення життєвої успішності „ЕASYCHANGE”.

   „Життєва доба” (сфера № 5). Вікові карта успішності. Від 0 до 112.

   Міфи про вік і кризи. Інвентаризація: перевірте свої переконання, цінності, систему вірувань - чи ваші вони? Чи працюють вони? Чи приносять вони Вам бажані результати? Техніка самоінвентарізаціі нерезультативних когнітивних переконань. Техніка «4-legs-4-tables»..

   4-й            

   «Карта здоров'я (сфера № 6). Про що говорить наше тіло? Психосоматичний портрет. Фізіологічна типологія. Успіх у здоров'ї. Принципи посилення. Робота із звичками.

   Гендерна карта успішності (сфера № 7). Робота з «чорними» плямами: неідентифіковані ролі (причина негармонійних стосунків). Аніма і анімус. Схематизація особистого життя. Йога. Техніки розслаблення.

   5-й

   Психологічні трансформації - як це відбувається, як мені управляти процесом своїх змін. 10 кроків до успіху. Психотерапевтична техніка самодопомоги. Робота з еталонними картами успішності: Сценарна карта. Психотравми (сфера № 3). Магічні вирішення нашого дитинства. Авторство життя або маріонетка? Знайомство з  базовими комплексами, сценарними картами. Робота з життєвим сценарієм. Техніка самодопомоги: «лікування психотравм».

   Успішний інтелект - кращий засіб для досягнення успіху. Навик «Зміна позиції» рефлексії - як розвивати інтелектуальні компетенції.

   6-й

   Карта соціальної реалізації (сфера № 10). Професійна карта. Вибір професії. Зміна діяльності. Кар'єра – карта вашого руху. Стосунки з платою за працю. Карта родинного сценарію (сфера № 4). Заборони і дарунки роду. Дозволені хобі, спосіб плати і сценарій. Як отримати безцінний дарунок свого роду? Як обійти пастки і капкани помилок роду? Псевдомодель або модель життя? (центр). Збірка своєї моделі. Принцип «психологічних гумок». Критерії Псевдомоделі і Моделі.

   "Easychange™". Вибір відповідного способу змін. Технологія трансформації моделі. Проект змін. Програма підтримки змін. 5Е (план реалізації). Імпульс дії. Переведення знань з «голови» в «руки». Як почати робити те, про що мріялося?

   7-й

   Матриця усвідомленості моделі. Робота з новою казкою. Технологія «Автор життя». Тренінг «Підвищення упевненості в собі». Розвиток ассертівності (від англ. assert — наполягати на своєму) — здатність людини не залежати від зовнішніх впливів і оцінок, самостійно регулювати власну поведінку і відповідати за неї.

   Тренінг гендерної ідентифікації. Визначення успішних і неуспішних ролей. Робота з корекцією ідентифікації. Проект щасливих стосунків.

   Майстерня вибору. Розвиток психологічного навику.

   8-й

   Тренінг Комунікативна компетентність. Навчання технологіям: «АДЕКВАТ» (адекватна картина світу, адекватний образ себе, внутрішній локус контролю). Тренінг Фінансова успішність. Управління фінансовими потоками. Збільшення доходу. Вибір прийнятної плати за фінансовий успіх.

   9-й

   Тренінг «Управління емоціями». Техніка «дозволу», зробіть емоції своїм другом! КПТ-інструментарій. Тренінг «Антистрес». Навики релаксації. Навик підвищення ресурсного стану.

   10-й

   Тренінг «Розвиток креативності». Інтелектуальні компетенції.

   Презентація проекту змін за схемою. Технології фіксації змін. «Психологічні гумки». Оцінка змін. Карта дороги. Клади з енергією.

   Жюрі змін.

    

   Результати дослідження. Коротко висвітлимо сьогоднішні результати.  Група «Дистанційна», 12 місяців, три хвилі, (більше, як 300 учасників на 01.04.2012 http://moodle.dlc-success.org/).

   Географія проекту – 7 країн, україно та  російськомовна аудиторія. Створено також віртуальні підтримуючі спільноти у соціальних мережах, зокрема, Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/181953808508038/

   Для інформаційної підтримки та мотиваційного середовища спільноти нашого експериментального дослідження ми створили віртуальні групи: основну відкриту групу проекту «Психологія життєвої успішності» (режим доступу  http://www.facebook.com/groups/181953808508038/). Крім того,  на запити наших учасників проекту, через брак інформації та професійної психологічної підтримки для дорослих ми створили майданчик для такої  психологічної підтримки – блог у «Живому Журналі» (режим доступу   http://pocherk10.livejournal.com/) та відеоблог проекту http://www.youtube.com/user/YunonaIllina .

   Підводячи підсумок, хотілося б сказати, що така дистанційна форма навчання легко упроваджується в учбовий процес, при цьому дозволяє отримати спеціалізовану психологічну освіту,  підвищує інтерес дорослих  до власного розвитку, взагалі підвищує відповідальність  за власне життя та вдоволеність ним.  Отже, процес навчання з використанням модульного суб'єктно-орієнтованого динамічного учбового середовища ДКР-ПКУ має ряд переваг, що дозволяють реалізувати вищевказані методичні принципи. Такі  властивості даної програми  ДКР-ПКУ допомагають вирішити одне з основних завдань, поставлене нами, - формування у дорослих студентів психологічної компетентності в напрямку психології успішності, що, очікувано, спричинить підвищенню якості життєдіяльності самостійними зусиллями, цей наслідок ми вважаємо особливо цінним у сучасних реаліях.

    Список використастаних джерел

   1. Адлер А. Понять природу человека. — СПб.: Гуманитарное агентство “Академический проект”, 1997. — 256 с.
   2. Ильина Ю. Н. Принципы создания мотивационной среды в дистанционных курсах развития/ Развитие познавательной активности обучающихся в инновационной образовательной среде: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: 27-28 апреля 2011 г.,  г. Киров/ под ред. В.С.Данюшенкова. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. - С. 335-340.
   1. Ільіна Ю.М. СМД-тренінг по трансформації ментальних (розумових) моделей дорослих: Методичний посібник для проведення тренінгу «Управління змінами». – К.: ЦТІ,  2007. – 80 с.
   1. Ключников С. Ю. Фактор успеха: новая психология саморазвития. – М.: Беловодье, 2002. – 480 с.
   2. Юнг К.Г. Избранное / (Пер. с нем. Е.Б.Глушак, Г.А. Бутузов, М.А. Собуцкий, О.О. Чистяков; Отв.ред. С.Л. Удовик; Худ. обл. М.В.Драко). – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – С. 85-93.
   3. Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого./ Главный редактор А. Г. Реус, Составитель А. П. Зинченко. Редколлегия: Н.Ф. Андрейченко А.Е. [и др.]. — М.: Дело, 2004. - 208 с.