Розділи

  • Герасименко І.В., Садовий А.І., Білан Н.С.

   Черкаський державний технологічний університет

   Використання системи дистанційного навчання на базі MOODLE для доуніверситетської підготовки

   У доповіді розглянуто особливості використання системи дистанційного навчання на базі Moodle в доуніверситетській підготовці слухачів.

   Ключові слова: доуніверситетська підготовка, система електронного навчання, дистанційне навчання, електронний навчальний курс.

   Постановка проблеми. Доуніверситетська підготовка є важливою складовою діяльності ВНЗ і здійснюється з метою задоволення освітніх потреб молоді, яка бажає вступити до ВНЗ. Разом з тим ця підготовка передбачає не лише навчання за програмою середньої школи з певних предметів та ЗНО, але й навчання навичкам самостійної роботи з навчальним матеріалом, адаптацію до майбутного навчання у ВНЗ на основі сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

   Аналіз основних досліджень і публікацій.  Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти міцно закріпилося у свідомості сучасних студентів, а Internet значною мірою перетворився на освітній простір. Стрімкими темпами розвиваються нові підходи до навчання, зокрема й дистанційне навчання набуло поширення.

   Дистанційне навчання (дистантне навчання, розподілене навчання) - процес передачі знань, формування вмінь і навичок при інтерактивній взаємодії як між навчаючим і навчающимся, так і між ними та інтерактивним джерелом інформаційного ресурсу, який відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання), здійснюване в умовах реалізації засобів ІКТ [1].

   Схоже визначення цьому поняттю давала і Е. С. Полат [2] «дистанційне навчання - це система навчання, заснована на взаємодії вчителя та учнів, учнів між собою на відстані, що відображає всі притаманні навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами ІКТ та Інтернет-технологіями».

   А. В. Хуторський подає наступне визначення [3]: «дистанційне навчання - це навчання, при якому віддалені один від одного суб'єкти навчання здійснюють освітній процес за допомогою засобів телекомунікацій».

   Таким чином, підсумовуючи всі вищенаведені визначення, можна зробити висновок, що всі автори-дослідники, зупиняючись на понятті «дистанційне навчання», виокремлюють в процесі дистанційного навчання та науково обґрунтовують такі складові, як:

   -            процес навчання;

   -            учасники процесу;

   -            компоненти навчального процесу (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання);

   -            засоби ІКТ.

   Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних елементів: середовище передачі інформації (електронна пошта, радіо, телекомунікаційні мережі) та методів, що залежать від технічного середовища обміну інформацією.

   Основна частина. У Черкаськом державному технологічному університеті створено Центр дистанційної остівти і доуніверситетської підготовки [4] (рис. 1), основними напрямками діяльності якого є:

   -                якісна підготовка до ЗНО та вступу у ВНЗ,

   -                підвищення рівня підготовки абітурієнтів на основі використання кадрового і матеріального потенціалу університету;

   -                поглиблене вивчення навчальних дисциплін та окремих тем.

   Для надання освітніх послуг особам, що бажають вступати до ЧДТУ, Центром дистанційної освіти і доуніверситетської підготовки створено систему дистанційного навчання (СДН) (рис. 2) на базі Moodle [5]. Ця система орієнтована, в першу чергу, на слухачів, які не лише мотивовані до вступу у вищий навчальний заклад, але й готові докласти додаткових зусиль для того, щоб підвищити рівень якость своєї середньої освіти.

   Адже можливість дистанційно навчатися надає можливість вчитися у власному часовому темпі за індивідуальним планом, що веде до більшої відповідальності і самостійності слухача і багато в чому ґрунтується на його бажанні і необхідності мати професійні знання та вміння.

   Рис. 1. Сайт центру дистанційної освіти і доуніверситетської підготовки

   На навчання приймаються учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації, громадяни України та іноземці.

   Рис. 2. Система дистанційного навчання для доуніверситетської підготовки ЧДТУ

   Майбутні студенти можуть обрати одну або декілька дисциплін, за якими їм необхідно підготуватися до ЗНО та вступу до ВНЗ. Це може бути: матемитика (алгебра, геометрія і початки математичного аналізу), фізика, українська мова та література, хімія, біологія, англійська мова, рисунок, живопис, композиція.

   Слухачі доуніверситетської підготовки протягом трьох місяців відвідують лекційні і практичні заняття. При цьому через СДН вони мають можливість регулярно спілкуватися з викладачами через Інтернет (Skype, чат, форум, вебінар), отримувати весь необхідний методичний та теоретичний матеріал, консультації та практичні завдання для самостійного виконання.

   Необхідною умовою ефективної самостійної навчальної роботи слухача при дистанційному навчанні є наявність якісного сертифікованого дидактичного наповнення електронних навчальних курсів (ЕНК), під яким розуміється комплекс різних видів змістовної навчальної інформації, розроблений з урахуванням вимог психології, педагогіки, інформатики та інших наук.

   Зазначене дидактичне забезпечення виконує організаційну, навчальну, контрольну, комунікативну, рефлексивну та інші функції у навчальному процесі. Дидактичне наповнення ЕНК готують самі викладачі, з урахуванням усіх вимог до електронних навчальних курсів та положення про атестацію ЕНК для заочної (дистанційної) форми навчання в Черкаському державному технологічному університеті.

   Відповідно до положення про атестацію ЕНК основними характеристиками ЕНК є:

   -     структурованість навчально-методичних матеріалів;

   -     відповідність основним структурним елементам процесу навчання конкретної дисципліни: вхідний контроль, поточний контроль, лекції, практичні і семінарські заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, підсумковий контроль (залік, екзамен);

   -     чіткий графік виконання студентами навчального плану і робочої програми конкретної навчальної дисципліни;

   -     налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою, за допомогою ресурсів ЕНК та технологій дистанційного навчання, протягом усього часу вивчення курсу;

   -     якісно розроблені навчальні матеріали, які надають можливість студентам набути компетентностей, задекларованих у робочій програмі дисципліни;

   -     наявність мультимедійних навчальних матеріалів;

   -     система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, яка включає форми та критерії оцінювання всіх видів навчальної діяльності;

   -              система контролю та самоконтролю всіх видів навчальної діяльності студентів.

   ЕНК дисциплін, що розміщені в СДН, містять мету і завдання курсу, програму курсу, перелік друкованих та інших інформаційних ресурсів з курсу, форми контролю та критерії оцінювання навчальної діяльності слухачів курсу, глосарій, теоретичний навчальний матеріал з курсу, методичні вказівки та рекомендації до розв’язування задач, задачі для самостійного розв’язування, розділ звітів про виконання завдань, засоби поточного та підсумкового контролю у формі тестів (рис. 3).

   Рис. 3. Уривок ЕНК «Фізика»

   Наповненням навчально-методичними матеріалами бази даних дисциплін займається автор курсу (викладач) або особи, яка відповідають за створення ЕНК на кафедрах або у ЦДО. Реєстрація викладачів ЦДО і ДП ЧДТУ здійснюється під керівництвом системного адміністратора системи, який надає відповідні права доступу і призначає ролі користувачам. Реєстрація студентів в системі та на ЕНК може здійснюватися шляхом самореєстрації, але має бути підтверджена системним адміністратором ЦДО ЧДТУ. Кожний студент та викладач має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі.

    За результатами навчання слухачі, які успішно закінчать курси доуніверситетської підготовки, крім базових знань, необхідних для складання ЗНО з певних предметів, отримують навички роботи з системою електронного навчання на базі Moodle, пошуковими системами, офісними програмами, а також отримують відповідні рекомендації для вступу до ЧДТУ та додаткові бали.

   Висновки. Система дистанційного навчання доуніверситетської підготовки стала потужним і зручним засобом автоматизованої підтримки. Сьогодні педагогічно виважене поєднання традиційного та навчання є інноваційним освітнім підходом, на основі якого у ВНЗ повинно створюватися нове високотехнологічне навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці незалежно від форми, на якій вони навчаються, що зробить освітній процес більш привабливим, демократичним, комфортним і буде стимулювати студента до самоосвіти та навчання протягом усього життя.

   Список використаних джерел

   1. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). 2-е издание, дополненное.: Монография. –  М.: ИИО РАО. –  2008.-274 с.

   2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Полат Е.С., Моисеева М.В., Петров А.Е. и др.]; под ред. Е.С. Полат, Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.

   3. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. — СПб.: Питер, 2004. — 541 с.; ил. — (Серия «Учебное пособие»).

   4. Сайт центру дистанційної освіти та тської підготовки ЧДТУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dec.cdtu.edu.ua/

   5. Система дистанційного навчання для до університетської підготовки [Електронний ресурс] – Режим доступу: ЧДТУ http://d-school.dec.cdtu.edu.ua/