Розділи

  • Михальчишин І.О.

   студент-магістр ф-т технічної фізики, прикладної математики та інформатики Лодзинського політехнічного університету, м.Лодзь, Польща

   РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ LMS MOODLE

   Вступ. За останні роки розвиток інформаційних технологій пришвидшив модернізацію системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції електронного навчання, яка завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі верстви суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.

   Особливого значення модернізація системи освіти набуває в Україні. Згідно з деякими дослідженнями, в нашій країні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режим e-learning. Однак найчастіше під впровадженням електронного навчання розуміється зовсім інше поняття – «заочна форма навчання», яке докорінно суперечить «Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні».

   З метою реалізації технології електронного навчання студентів автором було створено освітній портал кафедри інформатики механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського під управлінням середовища Moodle та досліджено можливість впровадження інтерактивних методів навчання при використанні можливостей даної LMS (Learning Management System).

   Викладення основного матеріалу. В ході роботи над даною проблемою було опрацьовано велику кількість матеріалу, переважно англомовних авторів, досліджено типові помилки, які допускались при використанні засобів e-learning для навчання студентів, проаналізовано стан справ серед навчальних закладів Європи, США та України і розроблено власну концепції впровадження електронного навчання в університеті.

   Найбільший проміжок часу було відведено на визначення системи електронного навчання на основі якої мав працювати освітній портал кафедри інформатики. З цією метою було розглянуто досить велику кількість LMS, які використовують засоби e-learning: BaumanTraining, WRC e-Education System, REDCLASS, Sakai, Universys WS, СУПУТНИК-ДОЦЕНТ, ОРОКС, Elearning 3000, Moodle, BlackBoard та ін.

   Проаналізувавши американський ринок LMS для університетів і коледжів в 2010 році [3], на якому залишилося всього 4 серйозних гравця (Blackboard, Sakai, Moodle та Desire2Learn), було отримано дані про ріст частки LMS Moodle на ринку електронного навчання США.

   Тенденція росту популярності Moodle зберігається по всьому світу. На сьогоднішній день зареєстровано більше 45000 освітніх порталів під управлінням LMS Moodle. А кількість користувачів даної системи електронного навчання перетнула межу 32 мільйонів.

   Завдяки таким високим показникам і довірі до LMS Moodle при розробці освітнього порталу кафедри інформатики МНУ ім. В.О.Сухомлинського було віддано перевагу саме цій системі електронного навчання. Після офіційного запуску освітнього порталу кафедри інформатики (рис. 1) виникло питання вибору форми навчання студентів за якої ефективність впровадження e-learning була б максимальною. Для цього знову було опрацьовано відповідну педагогічну літературу та вивчено досвід закордонних експертів. Після отриманих результатів вирішено не відокремлювати традиційне навчання від електронного, а використовувати їх спільно поєднуючи.

   Головна сторінка освітнього порталу кафедри інформатики Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського

   Рис. 1. Головна сторінка освітнього порталу кафедри інформатики Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського

   Як свідчить практика і ряд досліджень, тенденція навчання чітко розвивається в напрямку саме змішаного навчання. Під змішаним навчанням (blended learning) прийнято розуміти об’єднання формальних засобів навчання – роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти та інтернет-конференцій [6].

   Змішане навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея застосування елементів асинхронного та синхронного електронного навчання при змішаному полягає в тому, що певну частину навчальних дисциплін студенти освоюють у традиційних формах навчання (стаціонарній або заочній), а іншу частину дисциплін – за технологіями мережевого навчання. Співвідношення частин визначається готовністю освітньої установи в цілому до подібної побудови навчального процесу, а також бажанням і технічними можливостями студентів.

   Для перевірки ефективності використання інтерактивних методів навчання засобами LMS Moodle і практичної реалізації технології e-learning через освітній портал, використовуючи при цьому змішану форму навчання, а якості експерименту було взято групу студентів 3-го курсу спеціальності «Інформатика». Особливість даної групи заклечається в наявності 2-х тижневої обчислювальної практики.

   Традиційно обчислювальна практика для даної групи включала в себе розробку простих 2d ігор за допомогою Borland C++ Builder (рис. 2) і мала закінчитися презентацією власних проектів перед викладачами кафедри. В цьому році було вирішено перенести частину роботи студентів до середовища Moodle.

   Курс «Програмування на основі Borland C++ Builder»

   Рис. 2. Курс «Програмування на основі Borland C++ Builder»

   З цією метою студентів було розділено на групи по 5 чоловік за якими закріплювався один з викладачів кафедри. На освітньому порталі групи студентів були реалізовані у вигляді мета-курсів, які включили в себе відповідні курси-розділи:

   • «Робочий кабінет». В даному розділі розміщувалась інформація про особистий склад групи: керівника проекту, штат програмістів та викладача, що консультував студентів.
   • Робочий проект. Даний розділ вміщував у собі всю необхідну технічну документацію по програмному продукту. Також в цьому курсі викладачі додавали необхідну інформацію для самих студентів у вигляді e-документів та е-презентацій у форматі стандарту SCORM 2004 (рис. 3).
   • Робочий форум. Це найважливіше місце, де учасники обговорювали проблемні питання, які з’явились під час розробки програмного продукту, між собою та викладачем.

   Доступ до кожної групи був обмежений за допомогою системи паролів, що забезпечила захист наукових розробок від ока «конкурентів» – учасників з інших робочих груп.

   Презентація у форматі SCORM 2004

   Рис. 3. Презентація у форматі SCORM 2004

   Даний експеримент виявив дуже багато переваг такої форми організації процесу проходження обчислювальної практики:

   • Студенти мали можливість постійно спілкуватися з викладачем не виходячи з дому, а останній допомагав вирішити проблемні питання зі свого робочого місця в університеті;
   • Учасники команди, працюючи над проектом, постійно обговорювали ключові проблеми, спілкуючись у форумі, чаті або за допомогою приватних повідомлень. Таким чином відпала необхідність збиратися разом для вирішення даних питань;
   • Викладачі, читаючи форум своєї робочої групи, змогли проаналізували ключові проблемні питання на вирішення яких у студентів пішло найбільше часу. Це дозволило визначити «слабкі» місця навчальної програми курсу і в майбутньому виправити їх;
   • За допомогою простих звітів викладачі дізналися про активність кожного студента у своїх робочих групах: скільки часу учасник команди працював на освітньому порталі, скільки повідомлень розмістив у форумі, наскільки його відповіді були ґрунтовними і допомогли у вирішенні проблеми.
   • На основі отриманих знань викладачі виставляли оцінки в електронному журналі (рис. 4), а студенти одразу ж могли їх дізнатися, зайшовши на освітній портал кафедри інформатики.

   Електронний журнал оцінок

   Рис. 4. Електронний журнал оцінок

   Саме тому проект освітнього порталу повністю підтримується викладачами кафедри інформатики і до участі в ньому планується залучити всіх студентів механіко-математичного факультету. На сьогоднішній день ведуться роботи по розробці відповідних електронних курсів з урахуванням всіх можливостей LMS Moodle та їх практична апробація на різних академічних групах студентів.

   Висновки. Розроблений освітній портал кафедри інформатики Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського успішно функціонує і може бути використаним для організації електронного навчання із застосуванням інтерактивних методів. А LMS Moodle, реалізуючи філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтуючись, насамперед, на організацію взаємодії між викладачами та студентами, є надійною та багатофункціональною системою електронного навчання, що забезпечує роботу освітнього порталу кафедри інформатики.

   Список використаних джерел

   1. Тихомиров В.П. Інтернет-освіта: не міф, а реальність XXI століття // Дистанційна освіта. 2009. – №6. – 90 с.
   2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс] // Освітній портал [сайт]. – 2003. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
   3. Електронне навчання сьогодні або які LMS сьогодні використовується? [Електронний ресурс] // Хабрахабр [сайт] . – 2010– Режим доступу: http://habrahabr.ru/blogs/personal/94271/
   4. Аналіз технологій та систем управління електронним навчанням [Електронний ресурс] // Інноваційний університет [сайт] . – 2010– Режим доступу: http://inno.cs.msu.su/implementation/it-university/07/
   5. Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструмент и технологии / Пер. з англ. – М.: Кудиш-образ, 2006. – 302 с, іл.
   6. Полат Е.С., Бакунина И.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения. – М.: Академия, 2004. – 416 с.