Розділи

  • Франчук В.М.

   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут інформатики

   ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE У ВНЗ

   Багато навчальних закладів та інших організацій, що планують розгорнути свої освітні послуги в глобальній мережі Інтернет, часто мають справу з деякими існуючими технологічними рішеннями, що є недостатньо адаптованими до існуючих умов і не відповідають реальним потребам. При цьому часто кошти спрямовуються на придбання зовні привабливих технологічних рішень всесвітньо відомих торгових марок. Однак впровадження дорогих комерційних систем в умовах місцевого ринку далеко не завжди приносить позитивний результат, а наступне доопрацювання або адаптація до потреб, що постійно змінюються, в багатьох випадках стає неможливим.

   Деякі навчальні заклади і інші організації активно використовують web-орієнтовані навчальні комп’ютерні системи для надання освітніх послуг в глобальній мережі Інтернет з використанням вільнопоширюваної системи управління начальним контентом MOODLE [1].

   Система управління навчальним контентом MOODLE використовується в НПУ імені М.П. Драгоманова, як платформа для організації дистанційної форми навчання (http://www.celsi.npu.edu.ua), так і для підтримки стаціонарної та заочної форми навчання (http://www.dn.npu.edu.ua). Остання система використовується для проведення контролю знань студентів (комплексних та ректорських контрольних робіт) в університеті, для цього попередньо, спільно з кафедрами в системі MOODLE створюються відповідні контрольні завдання (банк тестових завдань) з різних курсів (понад 400 навчальних курсів).

   Крім описаних вище систем в Інституті інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова функціонують ще дві платформи на базі системи управління навчальним контентом MOODLE, одна призначена для роботи студентів у ролі викладачів, друга для роботи викладачів зі студентами. Використовуючи першу платформу (http://www.moodle-student.ii.npu.edu.ua) студенти можуть самостійно розробляти окремі заняття, або навіть курси відповідно до завдань лабораторних робіт з навчальних дисциплін. Використовуючи другу платформу (http://www.moodle.ii.npu.edu.ua) викладачі розробляють курси для навчання студентів відповідно до навчальних та робочих програм, а також використовують засоби діагностики освітніх результатів студентів.

   Для вивчення системи управління навчальним контентом MOODLE в Інституті інформатики та Фізико-математичному інституті розроблено відповідний навчальний курс «Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем» [2] в якому розглядаються питання налаштування та використання системи MOODLE в начальному процесі.

   В доповіді планується більш детально розкрити питання адміністрування та використання системи управління навчальним контентом MOODLE у ВНЗ [3], зокрема в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

   Список використаних джерел

   1. Moodle.org: open-source community-based tools for learning. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.moodle.org.
   2. Програми фізико-технічних дисциплін напрямку підготовки 6.040302 "Інформатика*" Інститут інформатики. В.П. Сергієнко, М.П. Малежик, В.М. Франчук, І.С. Войтович, В.В. Єфименко, І.А. Твердохліб. / За редакцією професора В.П. Сергієнка - К.: НПУ, 2012. - 112 с. 
   3. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.