Розділи

  • Абракітов В. Е.

   Харківський національний університет міського господарства

   ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ», «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ», «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» З ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

   У наш час рівень комп'ютеризації студентів вищих навчальних закладів досяг 100%. Практично неможливо зустріти студента, що не володіє азами комп'ютерної грамоти, що не має акаунт в соціальних мережах "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" й т.п. Психологія нинішнього студента за рахунок його тісного, безперервного й тривалого спілкування зі світом Інтернет дуже разюче відрізняється від психології його ровесника, що навчався всього лише 10 років тому [1]. Вони, студенти, наші діти:

   1)      абсолютно не читають книги: (у паперовому носієві). У електронному вигляді читають, але, як правило, не книги, а інші форми інформації, і притому - частенько фрагментарно. Слабо розвинене образне мислення: самі украй неохоче представляють об'єкт, якщо його описали словесно. Отже, деякі "лінощі розуму".

   2)      переважно керуються інформацією інтернет-сайтів та ін. електронних носіїв. Частенько сприймають її як прямі вказівки до дії.

   3)      вміють вмить знаходити готову інформацію. Але не можуть в цій інформації виділити головне і логічно зв'язати текст. Без сучасної техніки дуже важко зацікавити їх в чому-небудь.

   4)      схильні до компіляції різнорідних відомостей з різних джерел (найчастіше – із декількох різних сайтів Інтернету). В результаті представляють оточення як деяку складну уявну модель, синтезовану з різнорідних, маловзаємозв'язаних і часто суперечливих одне іншому представлень.

   5) Для них характерна слабка систематизація знань.

   Маючи на увазі сучасний рівень розвитку комп'ютерної техніки, слід констатувати, що сучасному студентові зовсім нудно й нецікаво на навчальних заняттях, якщо вони організовані за дідівською методикою, яка була створена в 40-і - 60-і рр. минулого століття, і в незмінному виді дійшла до наших днів; а деякі форми навчальних доручень, що успішно практикувалися, допустимо, 50-30 років тому, - нині зовсім незастосовні [1]. Чого варто, наприклад, написання рефератів на задану тему, - (що, наприклад, усього лише в 80-х рр. минулого століття було улюбленою формою самостійної роботи в багатьох викладачів і входило в офіційний перелік навчальних доручень безлічі навчальних дисциплін)? Якщо в 1980-і - 1990-і рр. студенти справно ходили в бібліотеку, брали книги із запилених полиць, працювали над рукописами, - нині вони просто входять у банк даних якого-небудь із сайтів з підзаголовком "Реферати. Дипломи. Курсові. На допомогу студентові", - і хвастаються друг перед іншому, скільки рефератів на зазначену тему всього за одну хвилину зуміли скачати - 10, 15, або більше?

   Розвиток й удосконалювання із часом здійснюється за своїми законами. Наповнення навчальних дисциплін (тобто їхній зміст) взаємодіє з формою й приводить в остаточному підсумку до «скидання форми» і створенню нової.

   За визначенням Томаса Куна, наданим в «Структурі наукових революцій» [2], наукова революція – це зміна парадигми, а розвиток знання визначається зміною пануючих парадигм; наука розвивається за принципом чергування періодів «нормальної» й «революційної» науки, а не шляхом нагромадження знань і приєднання їх до уже наявних. 

   Структура є істотним елементом змісту, і одні і ті ж об'єкти, пов'язані між собою по-різному, представляють якісно різні об'єкти, що мають відмінний один від одного зміст. Зміст виражає процес взаємодії елементів явища або об'єкту і визначається як самими елементами, так і їх структурою. Форма виражає спосіб існування, вирази, прояви змісту [3]. Пізнання об'єкту здійснюється зазвичай поетапно:
   1) пошук елементів, що визначають властивості цілого об'єкту. На цьому етапі пізнання структура об'єкту розглядається тільки як його будова;
   2) прагнення пояснити властивості об'єкту (а для цього необхідно адже здійснити його фіксацію і його теоретичне виділення від іншого). На цьому етапі структура виступає як інваріантний аспект об'єкту;
   3) вищий рівень пізнання : структура як закони зв'язку, система стосунків між частинами [3].
   Форма по-різному реагує на зміну змісту. Очевидно, найбільш характерною є така схема послідовної видозміни і взаємодії вищезгаданих категорій, яка приведена на рис. 1.

   Рис. 1 - Взаємозв'язок форми і змісту як взаємодія пари категорій, що взаємозамінюють,  [3]. Те ж - загибель старої парадигми і народження нової згідно Куну [2].
   У зв'язку з цим цілком очевидно, що внаслідок прогресу техніки і останніх науково-технічних досягнень людства, (в першу чергу, в області комп'ютеризації), в контексті що розгортається буквально у нас на очах зміни парадигм учбовий процес у внз повинен розширений використовувати нові форми навчання, відповідні сучасному рівню [1]. 

   Коротше кажучи, наповнення учбових дисциплін (тобто їх зміст) взаємодіє з формою і призводить зрештою до "скидання форми" і створення новою.
   До цього треба додати наступне. За визначенням Томаса Куна, даним в "Структурі наукових революцій" [2], наукова революція - епистемологічна зміна парадигми. Деякі загальні стани теорії Куна можна підсумовувати таким чином: розвиток знання визначається зміною пануючих парадигм; наука розвивається за принципом чергування періодів "нормальної" і "революційної" науки, а не шляхом накопичення знань і приєднання їх до вже наявних. Це повністю відповідає нашим переконанням.

   Очевидно, зараз на рубежі століть і тисячоріч саме й трапилася така зміна парадигм, пов'язана з комп'ютеризацією.  У зв'язку із цим цілком очевидно, що внаслідок прогресу техніки й останніх науково-технічних досягнень людства, (у першу чергу, в галузі комп'ютеризації), у контексті, що розвертається буквально в нас на очах зміни парадигм навчальний процес у вузах повинен поширено використати нові форми навчання, що відповідають сучасному рівню [3].

   У Харківській національній академії міського господарства (ХНАМГ, а нині - Харківський національний університет міського господарства, ХНУМГ) розвиток комп'ютеризації й застосування її в різних сторонах життя вищого навчального закладу виразився в наступному:

   1. Сайт ХНУМГ – «візитка Університету». Широке й повномасштабне відображення різних подій усередині й зовні Університету, інформації про його склад і структуру, аж до фотографій викладачів і керівного состава з короткими біографічними нарисами про них, інформація про хід надходження абітурієнтів, розклад занять кожного викладача й групи студентів в електронному вигляді, рейтинг кожного студента, списки академічних груп та інше. Практично на будь-яке питання організаційного плану (наприклад: «хто декан на такому-то факультеті, і як він виглядає? Як учиться мій син, студент такої-то групи? Скільки місць бюджетної форми виділено для надходження на цю чи іншу спеціальність?») можна знайти відповідь у на сайті Університету [4].

   2. Повна комп'ютеризація службових внутрышньо академічних функцій (автоматизація роботи деканатів і всіх відділів, складання розкладу занять і т.п.)

   3. Надання у відкритому доступі наукових і методичних робіт співробітників Університету в Цифровому репозиторії Університету [5]. Черги в бібліотеку - суцільний архаїзм: будь-які необхідні йому методичні вказівки чи конспект лекцій у електронному вигляді студент може відкрити із сайту Університету, перебуваючи в себе дома за комп'ютером.

   4. Покриття Wi-Fi, виділення кожному співробітникові й студентові персональних адрес електронної пошти й т.п.

   5.  Централізована система дистанційного навчання на платформі “Moodle” [6].

   На останній ланці в  контексті даної проблеми вдосконалення процесу викладання дисциплін БЖД, ООП, ОПГ ми зупинимося дещо детальніше.

   Moodle - це система управління вмістом сайту (Content Management System - CMS), спеціально розроблена для створення онлайн-курсів викладачами. Такі e-learning системи часто називаються системами управління навчанням (Learning Management Systems - LMS) або віртуальними освітніми середовищами (Virtual Learning Environments - VLE). Moodle - це інструментальне середовище для розробки як окремих онлайн-курсів, так і освітніх веб-сайтів. У основу проекту покладена теорія соціального конструктивізму і її використання для навчання.

   Moodle пропонує широкий спектр можливостей для повноцінної підтримки процесу навчання в дистанційному середовищі - різноманітні способи представлення учбового матеріалу, перевірки знань і контролю успішності. Moodle поширюється як програмне забезпечення з відкритими початковими кодами. Цей безкоштовно поширюваний програмний комплекс по своїх функціональних можливостях, простоті освоєння і зручності використання задовольняє більшості вимог, що пред'являються користувачами до систем електронного навчання. СДО Moodle має близько 2 млн. зареєстрованих користувачів, 46 тис. освітніх порталів на 70 мовах в 200 країнах світу і об'єднує більше 300 програмісти-розробників.

   Робота із застосування СДО Moodle з метою викладання БЖД, ООП, ОПГ в Академії почалася з підвищення кваліфікації викладачів, яким було запропоновано пройти курс дистанційного навчання [7] (рис. 2)

   Рис. 2 - Усі без виключення викладачі ХНУМГ в майбутньому пройдуть підготовку для роботи в Moodle. Деякі її вже пройшли, деякі отримують її зараз. На рис. 1 представлений ськріншот з сайту Академії з вибіркою за критерієм "сертифіковані викладачі кафедри БЖД".

    

   У системі Moodle на момент складання цієї доповіді 241 викладачами нашого Університету було створено 512 курсів дистанційного навчання, які представлені за веб-адресою [8]. 127 з них активно використаються в процесі денного й заочного навчання студентів, інші знаходяться в стадії доробки чи доведення. Провадиться планомірна і цілеспрямована робота по зведенню їх в єдину систему, тобто кожній навчальній дисципліні, яка викладається протягом навчання, повинен відповідати еквівалентний їй електронний курс дистанційного навчання. Коли така робота буде закінчена, тоді можна говорити про впровадження технологій дистанційного навчання в ХНУМГ в повному обсязі.

   Якщо говорити більш локально та стосовно темі практичного семінару, то обов’язково слід сказати, що у системі Moodle викладачами кафедри "Безпека життєдіяльності" ХНУМГ було створено 37 курсів, які активно використовуються в процесі денного і заочного навчання студентів. Вони представлені за  веб-адресою [8].

   Застосування системи дистанційного навчання в навчальному процесі дозволило реалізувати наступні характерні риси дистанційного утворення, такі як: гнучкість; модульність; паралельність; більша аудиторія; економічність; технологічність; соціальна рівність; інтернаціональність; нова роль викладача; позитивний вплив на студента; якість.

   Одним з переваг системи дистанційного навчання є можливість украй оперативного внесення змін у будь-які види навчальних матеріалів.

   Із-за нестачі місця обмежимося лише окремими прикладами. Однією з переваг системи дистанційного навчання є можливість украй оперативного внесення змін в будь-які види учбових матеріалів. Пояснимо це на наступному прикладі. До 2011 р. включно розслідування нещасних випадків на виробництві (одна з тем учбових занять, що підлягає обов'язковому освітленню у рамках курсу "Охорона праці в галузі"), здійснювалося відповідно до старого Положення про розслідування, затвердженою Постановою КМУ № 1112, а з 1 січня 2012 - за новим Положенням (Постанова КМУ № 1232). В учбові елементи дистанційних курсів їх творцями оперативно були внесені необхідні зміни, що стосуються саме деяких відмінностей, що мають місце в старому і новому порядках розслідування. При цьому, якщо вказана тема занять була присутня в дистанційних курсах для різних потоків, груп і спеціальностей, було можливо виконати роботу з корекції тільки в одному з них, а пов'язані з ним учбові елементи аналогічного призначення, розміщені в інших курсах були просто оновлені автоматично. В результаті ця абсолютно необхідна і важлива робота була виконана протягом декількох годин. А тепер представимо те ж саме, але тільки без засобів дистанційного навчання. Студенти згідно графіка учбових доручень, наприклад, виконують індивідуальне завдання по заповненню акту розслідування нещасного випадку на виробництві. Для цих цілей в 2011 випущені методичні вказівки. Термін служби цієї методички - 5 років, міра зносу кожного екземпляра - 0% (усі нові, тільки що випущені); проте увесь її наклад необхідно вилучати і викидати, оскільки вона містить свідомо застарілу інформацію.  При цьому методичка містить також ряд інших учбових завдань, окрім вказаного, але інші цілком придатні: застаріла лише інформація по розслідуванню нещасних випадків. Більше того, навіть усередині даного завдання можна виявити, що стара форма акту про нещасний випадок не настільки вже сильно відрізняється від нової? Проте через необхідність знести деякі незначні зміни необхідно знищувати увесь численний наклад багатосторінкового видання, замінивши його новим. І поміняти не просто одну методичку, а усю номенклатуру методичних вказівок з охорони праці, по усій кафедрі, для різних курсів і спеціальностей: практично скрізь, де замість положення про розслідування № 1112 треба використовувати № 1232?!!

   Те ж - з розділом "Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях". Нами свого часу були створені і успішно застосовані курси дистанційного навчання "Розділ "Охорона праці в дипломних проектах", які нині у світлі змінених вимог просто доповнені потрібними матеріалами. Замість того, щоб натовпом стояти під кафедрою в очікуванні викладача, дізнаватися від нього номер методичних вказівок і своє завдання, потім писати розділ і приносити його на перевірку, кожного разу являючись на консультацію в стіни Академії - студенти виконують розділ будинку, і розміщують у відповідних формах на сайті. Реєстрація відправлень електронна і непідкупна - інсинуації типу : "Вам учора одна дівчина повинна була занести мій розділ на перевірку. Як ні"? чи "Ви мені перевірили розділ, але я його втратила" - практично повністю виключені; а однаковий текст від різних дипломників на сайті дуже легко зіставляється один з одним.

   Антиприклад - фото з тематикою "Як це не слід робити" наведено на рис. 3. Це є реальна фотографія, що була зроблена автором в іншому ВНЗ, де викладачі роблять все  по-старому та зовсім не застосовують методів та засобів дистанційного навчання. Подивіться, будь ласка, і самі намагайтеся розібратися, з якими проблемами з вищевказаних стикнулися мої невдалі колеги.

   Рис. 3 - Приклад на тему "Як це не слід робити". Фото зроблено автором на дошці об'яв однієї аналогічної кафедри одного з інших ВНЗ

   А що варто переробити, а потім передрукувати хоч би одні методичні вказівки під назвою "Розділ "Охорона праці в дипломних проектах"?!!

   Застосування інтернет-технологій у навчальному процесі кафедр нашого Університету відкриває дуже широкі перспективи для підвищення якості навчання та зацікавленості студентів.

   Список використаних джерел

   1. Абракитов В.Э. Проблемы "отцов и детей" в свете современной вузовской реальности. / В.Э. Абракитов // Тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ.конф "Сучасні аспекти виховання студентської молоді". Х.: ХНАМГ, 2011. - С. 4-7.
   2.  Т. Кун. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнения-ми 1969г. / Кун Т. - М.: Прогресс, 1977.- 300 с.
   3. Абракитов В.Э. Концепция Управляемого Вдохновения. Монография /В.Э. Абракитов. - Х.: Копировальный Центр ФОП Ивановой М.А., 2008. - 400 с.
   4. Официальный сайт Харьковской национальной академии городского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kname.edu.ua/
   5. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/
   6. Центр дистанционного обучения Харьковской национальной академии городского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cdo.kname.edu.ua/
   7. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. / А.М. Анисимов. – Х.: ХНАГХ, 2009. – 292 с.
   8. ДО ХНАГХ: Преподаватели и курсы ЦДО ХНАГХ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cdo.kname.edu.ua/course/category.php?id=35

   НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАД ОДНОГО З РЕАЛЬНИХ КУРСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ЯКИЙ БУЛО СТВОРЕНО ОСОБИСТО АВТОРОМ ЩЕ В 2009 р. ТА ЗАРАЗ УСПІШНО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

   Якщо Ви дочитали мою доповідь до цього місця, пройши всі гіперпосилання, і Вам було цікаво, то можете надалі ознайомитись із моїим розробками. Вони розташовані на сайті дистанційного навчання ХНУМГ та захищені паролем від несанкіонованого доступу із боку невідомих осіб. Однак я його розкриваю спеціально для Вас:

   - логін: moodle
   - пароль: 2013

   Ви можете також, не користуючись логіном і паролем, відвідати наш сайт. Оберіть тоді варіант "гостевой доступ". Однак в такому варіанті доступу деякі функції системи будуть для вас недоступні.