Розділи

  • Швець Ю.О., Коломоєць Г.П.

   Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

   СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В MOODLE

   Під час планування та створення електронного курсу завжди стає питання щодо його структури. Кожен викладач створює структуру на свій розсуд, виходячи з певного принципу. Як правило, таким принципом є аудиторне навантаження викладача (кількість лекцій, практичних занять тощо). Використання такого принципу не надає можливості сформулювати єдині вимоги (наприклад, в межах різних форм навчання) до структури електронного курсу, ступіню його наповнення навчально-методичними матеріалами та критеріїв оцінки рівня засвоєння здобутих знань та навичок.

   Для вирішення означеної проблеми в роботі запропоновано використовувати принцип поділу курсу на структурні елементи, виходячи з розподілу загального навчального навантаження студента.

   Загальне навчальне навантаження студента встановлюється навчальним планом напряму навчання (спеціальності)  і є величиною, яка не залежить від форми навчання (денна, заочна, заочно-дистанційна тощо) та форм і видів навчальних занять (аудиторні заняття, самостійна робота, контрольні заходи тощо). Використання такого підходу дозволяє отримати єдину структуру курсу незалежно від навчального навантаження викладача та форм навчання студентів.

   У якості базового структурного елементу курсу запропоновано використовувати так званий заліковий модуль. Всі залікові модулі поділяються, як мінімум, на два типи: поточні та підсумкові.

   Поточні залікові модулі націлені на засвоєння студентами навчального матеріалу певного тематичного розділу дисципліни. Підсумкові залікові модулі стосуються змісту всієї навчальної дисципліни. До підсумкових модулів можуть бути віднесені модулі з виконання та захисту курсової роботи, з підготовки та складання іспиту тощо.

   Для кожного типу залікового модуля встановлюється постійне значення кредиту часу навчального навантаження студента. Так, наприклад, кредит часу поточного залікового модуля може становити 0,5 кредиту, а підсумкового 1,0 кредит ЄКТС. Такий підход дозволяє достатньо просто розраховувати кількість модулів дисципліни на основі загального навчального навантаження студента для її вичення, видів та кількості  підсумкових заходів (наявності курсової роботи, іспиту тощо). Так кількість поточних залікових модулів навчальної дисципліни може бути розрахована за формулою:

   де КПотЗМ - кількість поточних залікових модулів навчальної дисципліни;

   ЗОКД - загальний обсяг кредитів, виділених студенту для навчання в рамках навчальної дисципліни;

   ОКПідсЗМ - обсяг кредитів всіх підсумкових залікових модулів навчальної дисципліни;

   ОКПотЗМ - обсяг кредиту одного поточного залікового модуля.

   На Рис. 1 показаниа схема визначення кількості залікових модулів навчальної дисципліни.

   Рис. 1. Схема визначення кількості залікових модулів навчальної дисципліни.

   Для прикладу в наступній таблиці наведені результати розрахунку кількості залікових модулів для декількох умовних навчальних дисциплін.

   № з/п Дисципліна Загальний обсяг годин Загальний обсяг кредитів * Вид контрольного заходу Курсова робота Кількість поточних залікових модулів Кількість підсумкових залікових модулів Загальна кількість залікових модулів
   1 Д_01 54 1,5 Залік - 3 - 3
   2 Д_02 54 1,5 Іспит - 1 1 2
   3 Д_03 108 3 Залік - 6 - 6
   4 Д_04 108 3 Іспит - 4 1 5
   5 Д_05 108 3 Іспит + 2 2 4

   * - один кредит ЄКТС дорівнює 36 академічним годинам.

   Кожен заліковий модуль має наступні атрибути та структурні складові:

   • назву залікового модуля;
   • мету залікового модуля;
   • вимоги до знань, умінь, компетенцій, які студент повинен отримати за результатами вивчення модуля;
   • теоретичний та методичний матеріал, вивчення якого достатньо для досягнення результатів навчання в межах модуля;
   • перелік індивідуальних завдань самостійної роботи студента за матеріалами модуля;
   • критерії оцінювання результатів вивчення модуля студентом.

   Обсяг навчального матеріалу залікового модуля повинен бути розрахований на його засвоєння середнім студентом впродовж визначеного часу залікового модуля.

   Для кожного залікового модуля повинна бути встановлена певна кількість контрольних заходів. Ми рекомендуємо для кожного поточного залікового модуля встановлювати, як мінімум, два контрольні заходи:  перший - у формі тесту, направленного на оцінку засвоєння теоретичних знань, а другий - у формі звіту з виконання індивідуального завдання самостійної роботи, направленного на оцінку здобутих практичних навичок.

   Для кожного контрольного заходу встановлюється відповідна оцінка, накопичення яких формує як підсумкову оцінку залікового модуля, так і підсумкову оцінку курсу.

   Наведена на Рис.1 структура навчальної дисципліни може бути легко реалізована засобами програмного комплексу Moodle.

   Так нульова секція електронного курсу, яка встановлюється автоматично при його створенні, може містити загальну інформацію про курс, дані про автора курсу та викладачів, які проводять навчальні заняття, посилання до файлу програми навчальної дисципліни, посилання до додаткових інформаційних ресурсів тощо.

   Тематичні секції електронного курсу, кількість яких повинна дорівнювати визначеній кількості залікових модулів дисципліни, використовуються для розміщення названих вище атрибдутів та структурних складових модуля. Останні створюються як модулі діяльності Moodle.

   На Рис. 2 показана реалізація типової структури залікового модуля електронного курсу у середовищі Moodle.

   Рис. 2. Реалізація типової структури залікового модуля електронного курсу.

   Для забезпечення контрольного заходу у формі тесту банк тестових завдань електронного курсу повинен мати достатню кількість питань, які бажано розмістити за розділами у відповідності до кількості залікових модулів. Таке розміщення тестових завдань надасть можливість їх гнучкого використання під час налаштування модулів діяльності “Тест”.

   Для зручного слідкування за прогресом засвоєння студентами навчального матеріалу залікових модулів у журналі оцінок електронного курсу бажано створити відповідну кількість розділів з обраним способом розрахунку їх підсумкової оцінки на основі поточних оцінок кожного елементу оцінювання.

   На Рис. 3. наведений приклад створення розділів і елементів оцінювання.

   Розділи і елементи оцінювання

   Рис. 3. Реалізація типової структури розділів і елементів оціеювання модулів електронного курсу.

   В Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя з квітня 2011 р. працює Положення про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни, яке базується на викладених в цій роботі засадах. На сьогодні для кожної дисипліни, яка викладається в Класичному приватному університеті, розроблена Програма навчальної дисципліни, визначені кількість поточних та підсумкових модулів, розроблене їх наповнення, реалізоване у вигляді індивідуальних завдань та тестів Moodle. Реалізація цих заходів, на наш погляд значно підвищила можливості навчання студентів та зробила їх рівними для різних форм навчання.