Розділи

  • Літвінова Т.В.

   Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

   Підготовка до ЗНО - дистанційний курс "Як створити власне висловлення"

         У процесі модернізації освіти все більшу роль відіграє дистанційне навчання, перевагою якого є його продуктивний характер, створення особливої ​​мотивації на саморозвиток і самореалізацію  учня, розвиток аналітичного мислення, спрямованість на самостійне оволодіння знаннями.  Робота в межах дистанційного курсу передбачає  суб'єкт-суб'єктні відносини, більшу рівноправність між учнем і вчителем й не лише свободу вибору для учня, а й перенесення відповідальності за результати навчання на його плечі.

          З'являється можливість у зручний і вільний для вчителя і учня час індивідуально і адресно здійснювати підготовку до олімпіад та конкурсів, до підсумкової атестації у формі ДПА і ЗНО. Дистанційні курси з предмету є потужним засобом для підтримки інтересу до його вивчення і пізнання навколишнього світу в цілому. Мета дистанційного навчання: організувати самостійну роботу учнів,

   формувати компетенції самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю, відповідальності.

   Дистанційний курс «Як створити власне висловлювання»  (http://ukrmova.net/) створено для підготовки старшокласників та абітурієнтів до написання твору на дискусійну тему. Курс носить практичний характер та націлений на відпрацювання навичок створення власного висловлювання, містить  матеріали, які можуть слугувати орієнтовними зразками і допоможуть випускникам загальноосвітньої школи в підготовці до ЗНО з української мови та літератури, зокрема в підготовці до виконання завдання з розгорнутою відповіддю. У  матеріалах курсу максимально дотримано методичні вимоги чинної програми з української мови та технічних, структурних і змістових вимог Центру оцінювання якості освіти.

   Після проходження курсу слухачі знатимуть:

   • Основні ознаки тексту;
   • Засоби міжфразового зв’язку;
   • Правила поділу на абзаци;
   • Види помилок;
   • Визначення понять «фігури мови» та «фігури думки»;
   • Визначення тропу та види тропів
   • Особливості твору-роздуму;
   • Алгоритм створення творів-роздумів.

   Умітимуть:

   • Визначати вид зв’язку речень у тексті;
   • Знаходити в тесті засоби міжфразового зв’язку, використовувати їх для створення власного тексту;
   • Знаходити помилки в абзацному членуванні тексту;
   • Знаходити у запропонованому тесті фігури мови та фігури думки;
   • Використовувати тропи для створення власного тексту;
   • Створювати власний текст, редагувати його, перевіряти написане.

   Курс розрахований на 5 тижнів + 3 дні на завершення практичних робіт.

        Сумлінне та повноцінне виконання всіх завдань дозволяє набути досвід створення власного висловлювання.

   Курс складається з основних частин:

   1. Лекційний матеріал та практичні завдання, націлені на розвиток навичок створення власного висловлювання (виконуються послідовно у письмовій формі).
   2. Систематичне створення творів на різноманітні дискусійні теми.
   3. Тести, що перевіряють володіння необхідною термінологією.
   4. Участь у форумах на дискусійні теми, запропоновані викладачем  або створеними самостійно.

               Протягом курсу слухачі (учні) отримують завдання та виконують вправи, що є найбільш ефективними  для формування критичного мислення:

   • рецензування своїх і чужих творчих робіт (критичний аналіз тексту);
   • створення власних висловлювань ( творів-роздумів) на дискусійні теми з виявленням та порівнянням різних поглядів на ту чи іншу проблему;
   • обговорення помилок, допущених у вирішенні проблем на форумі;
   • формування умінь аргументовано спростовувати висунуті в минулому хибні гіпотези в контексті вирішення сучасних проблем (у процесі проведення дискусій );
   • організація та проведення дискусій з будь-яких актуальних проблем сучасності (в царині суспільного життя, мистецтва, спорту тощо) з подальшим критичним аналізом їхнього перебігу.

               Застосування технологій розвитку критичного мислення в межах курсу сприяє формуванню мисленнєвих і мовленнєвих навичок  слухачів (учнів), розвиткові їхніх творчих здібностей, умінь оперувати мовними категоріями, чітко й логічно вибудовувати усні й письмові висловлювання відповідно до мети й конкретної ситуації спілкування.

             Сам формат роботи - дистанційний курс передбачає співпрацю слухачів, бо дистанційна освіта - відкрита освіта,  а основними перевагами  дистанційного навчання є: екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна група.

                   Курс створено на платформі Moodle. Завдання у системі дистанційного навчання Moodle призначені для організації взаємодії викладача та слухача, формування зворотних зв'язків між ними та спілкування слухачів між собою. Moodle містить широкий спектр засобів, за допомогою яких користувачі можуть як представити свої знання, так і обмінюватися ними. Сама структура дистанційного курсу перетворює процес навчання в активну подорож, яку має здійснити кожен слухач.  Форуми курсу стають простором для обговорення та забезпечення загального доступу до мультимедійного наповнення та документів курсу. Глосарій також стає спільно створеним словником та списком визначень, що зустрічаються протягом курсу. Wiki– загально створені сторінки, що використовуються для групової роботи та інших переговорів. За будь-якими індивідуальними та груповими видами діяльності спостерігає викладач, оскільки майже усі модулі курсу фіксують вхід, зміни та ім’я користувача.

                 Завдання у системі дистанційного навчання Moodle призначені для організації взаємодії викладача та слухача, формування зворотних зв'язків між ними та спілкування слухачів між собою. До складу матеріалів, які дозволять забезпечити формування підпроцесів навчання, входять такі елементи:

   • навчальне та методичне забезпечення для проведення практичних занять  робіт, поєднані з відповідними розділами теоретичних курсів;

   • контрольні роботи з механізмом перевірки та захисту виконаної роботи;

   • тести з матеріалами тем і модулів для дистанційної перевірки знань.

    Крім того, до складу інструментальних засобів належать спеціалізовані програмні засоби, які забезпечують:

   • проведення інтерактивних і колективних занять;

   • проведення семінарів, колоквіумів і дистанційних консультацій викладачами;

   • контроль успішності слухачів на основі модульно-рейтингової системи;

   • аналіз успішності слухачів курсів;

   • розсилку наукового, навчального та художньо-публіцистичного матеріалу;

   • спілкування між слухачами курсу;

   • організацію навчального процесу.

                 Навчання на курсі будується за принципом модульного навчання (1 модуль = 1 тиждень). У модулі все вимірюється, усе оцінюється – завдання, робота, відвідування занять тощо.  Чітко визначені цілі навчання, завдання й рівні вивчення даного тижня. Слухачі курсу завжди повинні знати перелік основних понять, навичок і вмінь з кожного конкретного модуля, включаючи кількісну міру оцінки якості засвоєння навчального матеріалу. На основі цього переліку складено запитання та навчальні завдання( практичні роботи). Після вивчення матеріалів кожного тижня учні отримують рекомендації тьютора щодо їхньої подальшої роботи.  За кількістю балів, набраних учнями з можливих, учень сам може судити про свою успішність. Кожне завдання оцінюється в балах, установлюється рейтинг і строки виконання завдання.

                   Твір – один із найскладніших іспитів. Власне висловлювання – творча робота, однак створюється воно у достатньо жорстких умовах : час письмового іспиту обмежено, не дозволяється користуватися текстами, посібниками, конспектами, записами, виходити з аудиторії не дозволяється більше ніж на п’ять хвилин. Тому один із важливіших засобів добре підготуватися до такого іспиту – постійно писати. Це означає, що протягом  5 тижнів занять в рамках дистанційного курсу слухачі повинні будуть так розрахувати свій час, щоб кожного тижня створювати та надсилати викладачеві на перевірку один твір на запропоновану тему.

                 Робота по написанню творів  відбувається в особистому листуванні з викладачем. Після перевірки слухач отримує свій твір, перевіреним у відповідності до з прийнятими стандартами (з виділеними, класифікованими та прокоментованими помилками) та оціненим. До твору додається рецензія, з якої слухач дізнається про переваги та недоліки своєї роботи, яка допоможе правильно зорієнтуватися при створенні наступних робіт.

               Отже, дистанційне навчання безсумнівно - запорука розвитку особистості:

   • по-перше, учні знайомляться з прийомами і методами сучасної системи освіти, які можуть бути використані і в інших сферах діяльності при

   отриманні вищої освіти, перепідготовці та підвищенні кваліфікації в їх дорослому житті;

   • по-друге, учні більш грунтовно і фундаментально вивчають зміст предмета, що не завжди можливо на уроках через скорочення годин на викладання предмета;

   • по-третє, вони значно розширюють свій науковий кругозір, вивчають складні питання предмета на поглибленому рівні;

   • по-четверте, набувають досвіду самостійної роботи, розподілу часу,планування, досягнення мети, що абсолютно необхідно для будь-якої їх майбутньої професійної діяльності.

    

   Список використаних джерел

   1. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения: дис. доктора пед. наук: 13.03.08 / А. А. Андреев. –  М.: МЭСИ, 1999. – 289 с.
   2. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – С. 8-23.
   3. Кухаренко В.М. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі / В.М. Кухаренко //Теорія і практика управління соціальними системами. – № 1. – 2012. – С. 40-50.